וארא אל אברהם שבת פ' וארא (תקנ"ח)  
ענין יחוד קוב"ה ושכינתי' (תקנ"ח)  
יוצר אור ובורא חשך שבת מברכין ניסן (תקנ"ח)  
עריבים עלי דברי סופרים ליל שבת פסח (תקנ"ח)  
להבין שרש המצות ליל אחרון של פסח (תקנ"ח)  
כי ה' יתן חכמהכי ה' יתן חכמה (תקנ"ח) (תקנ"ח)  
להבין שרש מצות דרבנן שבת פ' מצורע (תקנ"ח)  
וידבר אלקים וגו' וארא אל אברהם פ' וארא תקפ"א [תקפ"ג-תקפ"ה]  
לכן אמור לבני ישראל פ' וארא תקס"ג [שבת וארא דאקשיץ]  
להבין שרש כל הדברים הנ"ל תקס"ג  
הוא אהרן ומשה פ' וארא תקפ"ב, תקפ"ד באברויסק