ויהי בשלח פרעה [תקפ"ב] (תקפ"ד)  
ואתה הרם את מטך שביעי של פסח תקס"ג  
ולהבין בתוס' ביאור כל הדברים הנ"ל שבת שלאחר פסח תקס"ג  
להבין ענין קי"ס  
וירא ישראל את היד הגדולה פ' בשלח [תקפ"ד]  
אז ישיר משה ובנ"י בשלח תקס"ג  
אשירה לה' כי גאה גאה בשלח תקפ"ה  
תפול עליהם אימתה ופחד חג הפסח תקפ"ו לובאוויטש  
להבין שרשן של כל הדברים הנ"ל ליל אחרון של פסח תקס"ב  
להבין ענין ל"ג בעומר יום ה' ל"ג בעומר תקס"ב  
והנה לתוספת ביאור שרשי הדבריםוהנה לתוספת ביאור שרשי הדברים תקס"ב תקס"ב  
להבין כללות ענין מצות פרה אדומה פ' פרה תקע"ה  
ויאמר וגו' הנני ממטיר לכם לחם פ' בשלח תקפ"ה  
צדקת פרזונו בישראל שמח"ת תקפ"ו לובאוויטש  
מקול מחצצים בין משאבים ליל שבת נחמו וויטעפסק תקפ"א  
ולהבין בתוס' ביאור  
ולהבין בתוס' ביאור