בחודש השלישי [תקע"ו-תקפ"ג]  
משה ידבר והאלקים יעננו בקול שבועות תקפ"ג האמלע  
זכור את יום השבת יתרו תקפ"ו  
זהר כו' ת"ח ברזא דשמא קדישא יתרו תקס"ז מאהליב  
להבין כו' ת"ח ברזא תשמא קדישא ליל שבת פ' יתרו תקס"ה  
ענין קין והבל פ' תבוא תקס"ה