קמג, ד

שיהיה בחי' ב"ן בבחי' ס"ג כמה שכתוב א"ח עט"ב כו' וד"ל). ובכל זאת מובן בתוספת ביאור ענין ועמדו זרים כו' שזהו כשעושין רצונו של מקום דוקא שאז יעבדו אומות העולם בחי' עבודה דישראל עכשיו שהוא ואספת דגנך כו' אבל ישראל עבודתם בבחי' מוחין דגדלות הנ"ל שהוא בחי' עצמות אור א"ס ב"ה שבפנימיות הכתר שבכתר הנק' רעוא דכל רעוין כו' שזה נק' עושין רצונו של מקום כנזכר לעיל באריכות אבל כשאין ישראל עושין רצונו של מקום היינו בזמן הגלות שעבודתם בבחי' הקטנות כנ"ל אז נאמר ואספת דגנך כו' ולכך לא נאמר בכל מאדך בפרשה שנייה לפי שבחי' בכל מאודך מגיע בעצמות אא"ס שהוא בלי גבול כו' וזה לא יהיה רק לעתיד דכתיב במשיח וגבה מאד מטעם הנ"ל וד"ל:

השלמה לשער התפלה