טו, ד

כידוע בענין חכמות בחוץ כו' חכמה עלאה דאתמשך בחכמה תתאה וכך גם בנשמות ישראל ששרשם בחכמ' עלאה וחכמה תתאה נקראו אחות קטנה כי באו למטה לברר ברורים דרפ"ח דבחכמה אתברירו ודוקא וכן התורה ירדה למטה בבחי' צמצום לברר עה"ד טו"ר כו' והיינו עיקר ענין בחכמה אתברירו וכל זה עכשיו אבל לע"ל שישכיל עבדי וגבה מאד למעלה מבחי' אדם דחכמה על זה אמר מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה פי' ביום הז' שהוא אלף הז' שנק' יום שכולו טוב וכמו ביום השלישי יקימנו ונחי' לפניו ממש ודוקא אחות קטנה זו שתתעלה למעלה מעלה בעצמות וכמ"ש כי תהיו אתם ארץ חפץ וכן כתי' חפצי בה וזהו ביום שידובר בה דווקא משום דנעוץ תחלתן בסופן דוקא וכמ"ש אשת חיל עטרת בעלה נקבה תסובב גבר דעכשיו נאמר כמים הפנים אל פנים כן לב האדם לאדם דמל' דאצי' אדם תתאה בחי' חכמה תתאה שנק' אחות קטנה מקבלת מאדם העליון דהיינו מג' מדרגות דמוח ולב אבל לע"ל ידובר בה מלמעלה מבחי' אדם וכמ"ש כי לא אדם הוא להנחם אז נא' נקבה תסובב וכמ"ש במ"א ע"פ ואולך אתכם קוממיות ב' קומות פי' בכפליים בקומת המשפיע להיותה כלולה מבחי' ע"ס דאו"י ואו"ח יחד שנק' ב' קומות כמארז"ל אין טפה יורדת כו' שאין טיפיים עולה כנגדה וכ"ז מצד בחי' האה"ר דבחי' יחידה הנ"ל כמו עי"ת מנקודת הלב או ע"י ביטול העצמות בקבלת עומ"ש וכמ"ש ואלה דברי דוד האחרונים נאום דוד בן ישי הוקם על הקים ע"ל דוקא דדברי דוד הראשונים היה רק בבחי' החכ' דאדם קדמאה כידוע ובזה יובן מאמר נובלות חכמה שלמעלה תורה לשבח דוקא דאחות קטנה דבחכמה אתברירו היינו חיצונית התורה וזהו דשדים אין לה בחי' פנימית התורה להשפיע כו' אבל ביום שידובר בה יהיה למעלה מפנימית התורה שנק' הון ביתו כנ"ל ומטעם הנ"ל: