כב, ד

באופן שלא יעלה להם תיקון מסיבת כל הסיבות כלה שהוא הרע גמור שיזרוק חוץ ולאנשי נינוה עשה להיפך שגלגל עליהם מדת החסד שלח להם יונה הנביא כו'.