מט, א

בטחתי או בטח בה' וכה"ג וכן בזאת דוקא אני בוטח כו' אך הענין הוא דחודש אלול עד יו"כ עולה המל' בפנימי' ע"י וכמ"ש ותרם התיבה כו' וז"ש אני לדודי ודודי לי ר"ת אלול ולכך א' ה' אורי כו' והוא כמו שיהיה לע"ל דכל השלימות של הבירורים יהיה ע"י בחי' המל' דוקא כמ"ש א"ח עט"ב נקבה תסובב גבר כו' משום דסוף מעשה עולה במחשבה תחלה כו' ע"כ אמ' לעתיד