מט, ב

דוקא בטח בה לב בעלה שלא יצטרך ליתן עוז לאלקים לברר אדרבה יבטח בה' בלבד כו' וכן הוא מ"ש בזאת אני בוטח בזאת דוקא והוא ג"כ מ"ש אחת שאלתי בחי' אחת שעולה למעלה מעלה בפנימי' הכתר כמו שמסיים בצור ירוממני ועתה ירום ראשי על אויבי כו' משום דלע"ל תקרא ארץ חפץ חפצי בה כו' (וכמ"ש במ"א בענין עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילת כו' וד"ל):