ס, ד

מצד בחי' אא"ס שביחוד והתכללות שבפצלו' לבנות כו' אבל נשמות שהן בחי' העטופים לא יחמנה במקלות להיותם רחוקים מאור פ"מ כו' כנ"ל ולא יועיל בהן אור החסדים הכלולים מגבו' שבמקלות לעורר בהן תשוקה שלו שיוכלו להוליד מטעמים הנ"ל ועוד כדי שלא יומשך לחיצונים שנק' צאן לבן הארמי אובד אבי בחי' המנגד לחכמה אלקות דקדושה כמ"ש אני חכמה שכנתי ערמה כידוע וזהו ובהעטיף הצאן לא ישים המקלות כלל כנ"ל וד"ל. וזהו והיה העטופים ללבן להיות שהן בחי' הממוצע בין הקדושה לבחי' נוגה שאין בהן יחוד עליון כלל מטעם הנ"ל והקשורים ליעקב להיות שבהן יחוד העליון דאצי' שיולידו בדומה לאין שיעור וז"ש ויפרוץ האיש מאוד מאוד בבחי' א"ס ממש וד"ל. והתורה נצחית היא דאבות סימן לבנים שכל נשמות ישראל שנקראי' קשורים יולידו נשמות עד אין שיעור ולעשות פרי למעלה באצילות בי"ס או"כ כו' בתורה ומצות שעושין כמו שא' תולדותיהן של צדיקים מע"ט וכמו אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ז כו' שהן יחודים עליונים שעושין בכל המצות למעלה וד"ל: