עב, ד

העובר בלאו יקרא רשע כ"ש וק"ו המונע עצמו מעשה ולא עבד כדבעי ליה למעבד כמו שידוע בדברי רז"ל וזהו שאמרז"ל תשובה ומע"ט דוקא פי' אין האור השמחה אלקית דאצילות הנ"ל ע"י מצות מעשיות לבד אם לא שקדמה התשובה דוקא שהיא הגורמת שיקראו מעשים טובים פי' מאירים כמ"ש וירא את האור כי טוב כו' אבל נר רשעים אפילו המצות שלהן אינם גורמים כלל שמחה עליונה אלא ידעך ויקפץ פי' כמו ענין כיווץ הדמים כו' וד"ל. וזהו שמח נפש עבדך פי' ענין עבודה השניה שהיא ללכת בדרכיו כנ"ל הנה עבודה זו משמח למעלה כנ"ל ומבקש שיומשך משמחה עליונה הארת שמחה זו גם בנפש העובדת כענין חדאי נפשאי כו' וזהו שמח נפש עבדך דייקא ולא העבד הראשון כי עני ואביון הוא עיקרו במרירות והכנעה כנ"ל וזהו לטוב לך פי' שהטוב העליון הוא העונג דאצילות שממנו נמשכה השמחה כנ"ל יאיר בך על ידי העבודה וד"ל: