עד, ד

שקד שומר כו' הרי בחי' הבנין ובחי' השמיר' לבנין ב' ענינים וכללותם נעשה ע"י ג' דברים תורה ותפלה וצדקה בתורה ותפלה נבנה בנין ירושלים כנ"ל ובצדקה תכונני וד"ל:

שער התשובה חלק שני