שערי תשובה
הקדמה. הן אמת  
שער התשובה. כתיב אם יהי' נידחך כה"פ  
שער הבחירה. ראה נתתי לפניך. יג"פ  
שער התפלה. אחרי ה"א תלכו. מג"פ  
ביאור ביסוד ענין התפלה. פדה בשלום. יב"פ  
והיה העטופים ללבן  
ששים המה מלכות  
ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך  
וכל בניך למודי ה'  
הקדמה. הנה כבר פירשתי  
שער התשובה. איתא בר"מ. לד"פ  
חינוך. להבין הפרש שבין תפלה לתורה. סד"פ  
שער התפלה. ביאור לתורה דלעיל ע"פ אחרי ה' כו'  

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן