מה א

עולה באור א"ס ב"ה א"כ ממילא מובן שגם בזה יתפרש ג"כ ענין הנ"ל ע"ד מ"ש האריז"ל שהתי"ו הוא בחי' אחרונה שבמאציל אשר היא האצילה הכל כו' ובספר ע"ה שער השני פ"ז כ' ג"כ בענין התי"ו כו'. והנה מבואר למעלה בענין בורא קדושים ישתבח שמך שהתהוות א"ק ואפילו בחי' חכמה שלמעלה מא"ק הוא מן הרשימו שנשאר אחר הצמצום והסתלקות האור כו' ובשבת הוא עליי' א"ק באור א"ס שהוא מה שנסתלק בבחינת העלם מאיר בו בגילוי כנ"ל וזהו שעלייה זו הוא ע"י תי"ו כי תי"ו רשים רשימו כו' וע"ד הנ"ל בשם האריז"ל. וזהו שאומרים תשר"ק דתקנת שבת במוסף שמוסף שבת הוא תוספת הקדושה כמ"ש בפרדס בעה"כ בערך מוסף וזהו ענין עולת שבת בשבתו. שהשבת עצמו עולה בשבתו והוא בחי' שבת עילאה שהעלייה עד א"ס כו'. והנה להבין עוד ענין שייכות בחי' אותיות באור א"ס הנה מבואר במ"א בד"ה תחת אשר לא עבדת כו' החילוק בין אור לשפע שההארה היא שלא נחסר כל עי"ז בהמקור שממנו נמשך ההארה וכך עד"מ אותיות מו"ד שבאדם הם רק הארה שנמשכת מנפשו