נ ד

כלי בלבד לעצמיות הנפש שהוא בעצם למעלה מהשכל. וכמו למעלה שאפילו חכמה עילאה היא רק כלי לבד לגבי סוכ"ע:

ב ולפיכך בחינת מס"נ באחד נמשך דוקא מצד עצמיות הנפש ועמ"ש בד"ה ולא אבה הוי' אלקיך לשמוע אל בלעם. בענין קוצו של יו"ד. ומזה יובן מה שאמר רבי יוחנן בן זכאי ואיני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. אף שעסק בתורה כל ימיו. אלא שמגודל ענותנותו מצא מקום להסתפק בעצמו בענין הבחינה שלמעלה מהחכמה שיש בנפש שהוא ספירת כתר אם המשיכה מההעלם לגילוי תמיד. וכמו שאמר רע"ק בכל נפשך לא מבדק לי. ומ"מ ע"י התקשרות חכמה שבנפש בחכמתו ית' שבתורה עי"ז