נד ג

לבוש להנמשל והם גשמיים נגד הנמשל ולבוש לבד להנמשל והוא ירידה מלמעלה למטה כנ"ל. אך מ"מ שורש המשל הוא גבוה מאד נעלה שאין כל אדם יוכל לומר משלים אלא משלי שלמה וכן אמרו משמת ר' מאיר בטלו מושלי משלים. והיינו כי דוקא מי ששכלו גבוה יוכל להוריד שכלו במשל גשמי ושעכ"ז יהי' מכוון נגד המשל הרוחני ממש משא"כ מי שאין שכלו גדול כ"כ די לו במה שיבין השכל כאשר הוא אבל לא יוכל להסביר פנים במשלים ואם יאמר משל לא יהי' מכוון כו'. ועיין בפרש"י בחומש ס"פ חקת ע"פ ע"כ יאמרו המושלים בלעם שנאמר בו וישא משלו כו'. וידוע משארז"ל ברבות ס"פ נשא ע"פ ולא קם נביא עוד בישראל כו' אבל באו"ה קם ואיזה זה בלעם. ע"כ נאמר בו וישא משלו כו'. ועד"ז כל מי שהוא חכם גדול יותר יוכל להוריד שכלו למטה יותר. וזהו ענין ריבוי האורך ולכן שלמה אמר ג' אלפים משל כו' ועד"ז יובן ענין מ"ש בע"ח שהקו הוא דק ונמשך מלמעלה למטה. היינו כי ממנו נמשך הירידה בריבוא רבבות מדרגות זו למטה מזו אין קץ. היינו כי חכמה דאצי' היא שרש ומקור להתהוות שכל אנושי. אך היינו ע"י ריבוא רבבות השתלשלות ע"ד אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה המכה בו והמזל מקבל מלמעלה ממנו וגבוה מעל גבוה שומר כן ערך התהוות שכל שבנפש לגבי שרשה ומקורה בחכמה שבע"ס דעשי' ויש בע"ס דעשייה ג"כ ריבוי מדרגות מאד זו למעלה מזו והם מתהוים ממל' דיצי' כו' עד שנמשך מע"ס דאצי'. וז"ש וייצר ה' אלקים את האדם. וכן יש כמה מדרגות למעלה. גם מחכמה דאצי' ועמ"ש בפי' בורא קדושים ישתבח שמך בד"ה את שבתותי תשמרו ומ"ש בפי' וקדושים בכל יום יהללוך סלה כו' ומקור כל התהוות זו הוא מהקו וחוט. וע"כ אמר שהקו הוא נמשך מלמעלה למטה להיות נמשך בירידות ההשתלשלות לאין קץ ותכלית שכ"ז נק' אורך ועד"ז איתא בע"ח בענין יס"א ארוך היינו כמו כח הראיה מתפשט למטה י ותר מכח השמיעה שכח השמיעה תופס רק קול ודבור שהוא רוחני וכח הראייה מתפשט בעשייה גשמיות והוא לפי שהראיה נמשך מהחכמה שלכן נק' החכמים עיני העדה וכח השמיעה נמשך מהבינה. והחכמה לפי שהיא גבוה יותר נמשכת למטה יותר וזהו ג"כ בחי' אריך אנפין ועמ"ש מזה בת"א בד"ה לך לך גבי והענין כנודע שלהיות התפשטות וירידת המדרגות