כב א

עתיד ללות את הבנים לאביהם שבשמים ועיין מזה בזח"ב שמות י"ט א' משפטים ק"ד א'. ולפ"ז שורש בחי' לוי הוא הדעת שהוא המחבר חו"ב וכן תפארת המחבר חו"ג, וכן יש פי' בפרדס בעה"כ ערך לוי ע"פ מאמר הזח"ג פ' שלח (דקע"ד א') ובפ' שמות (די"א סע"ב) בפי' וילך איש