כב ד

קיצור. ענין ששלשה משפחות לוים היו נושאין את המשכן. שיש בחי' המשכן בנפש אברים הפנימיים מוחא לבא וכבדא דוגמת כלי המשכן. עצמות הם בחי' קרשי המשכן. עור ובשר דוגמת יריעות. וענין עצמות בחי' קרשים עומדים בחי' יראה וביטול. ויריעות בחי' מהלכים בין העומדים ומוחא לבא כו' עסק התורה בחכמה אתברירו:

ד וזהו ג"כ ענין מור שהיה בקטרת מור וקציעה כו' (שהקטרת שע"ג מזבח הפנימי הוא ג"כ בחי' בירור. כנודע שי"א סממני הקטרת היו להעלות ולברר מי"א כתרי מסאבותא ועיין בזח"ב ס"פ ויקהל (דרי"ט ע"א) ת"ח מה בין צלותא לעובדא דקטרת כו' ובזהר הרקיע שם ובהרמ"ז ס"פ בא (בדף מ' ע"ב) מענין ההעלאה והבירור שע"י הקטרת ובפ' קרח (דף קע"ז ע"ב) ובזח"ג פ' צו (דף ל' ע"ב). ועמ"ש בד"ה זאת חנוכת המזבח ובד"ה ושאבתם מים. ובד"ה ראה ריח בני. והנה מכאן ואילך מתחיל ההקדמה ג"כ לביאור ענין מררי) ועיקר מור כתוב בתורה* גבי שמן המשחה ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות. והענין כי המור הוא בושם הנעשה מדם חיה ידוע שנקרש כן פי' הגאונים והרמב"ן כ' שאחרים הקשו איך יכנס בקטרת ובשמן הקדש דם חיה טמאה וע"ש מה שתירץ וע' בטור א"ח (סי' רי"ו) והוא ע"ד דם נעכר ונעשה חלב היינו מה שנתברר ונהפך הרע לטוב ע"י אתכפיא ואתהפכא ואז נעשה מזה בחי' ריח ניחח דהיינו העלאת מ"ן להמשיך אור א"ס ב"ה בחכמה עילאה וכמו הריח שמשיב את הנפש שתאיר במוחין חו"ב ביתר שאת כמ"כ ע"י העלאת מ"ן מבירורים שנברר מלמטה ע"י עבודת האדם באתכפי' ואתהפכא עולה לריח להיות עי"ז ניחוח נחת רוח והמשכה מעצמותו ומהותו ית' בבחי' חו"ב כי מצד עצמו אמר בת"ז חכים ולא בחכמה ידיעא מבין ולא כו' ולכן בכדי שיהי' המשכת האור בחו"ב להיותו נק' בשם חכם (בחכמה ידיעא שהיא חכמה דאצי' כמ"ש במ"א בד"ה הן עם אחד כו' בפ' נח) צ"ל ע"י קטרת בחי' ריח והעלאה מלמטה למעלה מור כו' עי"ז מתקשרין ומשיבין את הנפש שיהי' נגלה אור עצמותו ומהותו להוסיף אורות באצילות וזהו קטרת לשון קישור. קשורא* דמהימנות'. כי תרגום ותקשור על ידו שני וקטרת על ידיה. והיינו ע"ד מ"ש ונפשו קשורה בנפשו. וכן ביהונתן ודוד נאמר ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבהו יונתן כנפשו (בש"א סי' י"ח א') וזהו ע"ד מ"ש כי בי חשק כו' ועיין ברבות וישלח פ"פ בשלשה לשונות של חבה כו' בדביקה בחשיקה ותפיצה כו' ע"ש. וזהו ענין והקשורים ליעקב פי' והקשורים שנקלט ונקשר בתוך תוכם קדושת אור א"ס ב"ה כיתד בל תמוט (ע' מזה בזח"א ויצא קס"ב ב' ועמ"ש מזה בד"ה ואשה כי תדור ועמ"ש ע"פ ונקדשתי בתוך בנ"י. ובד"ה ואהבת את כו'). ומר דרור שבשמן המשחה הוא להמשיך מלמעלה למטה דהיינו להיות המשכה והתגלות מהחכמה למטה זהו ע"י מור השני שבשמן המשחה שמן היא בחי' חכמה (ועמ"ש בד"ה באתי לגני וכו' אריתי מורי כו' וע' בפי' הרמ"ז בזהר פ' אמור (דף פ"ט ע"א) דשמן המשחה הוא ממו"ס ושזהו שכ' ברע"מ פ' בהר דק"ט ע"ב דאיהו מסט' דשמאלא דאתמר בה וקדשת את הלוים, והיינו מבחי' גבורה דעתיק המלובש במו"ס שמשם נמשך בחי' וקדשת את הלוים וכמ"ש הרמ"ז עוד פ' תשא בפי' הרע"מ שם דקפ"ח תחלת ע"א וזהו ענין מ"ש שמן וקטרת ישמח לב (במשלי סי' כ"ז ט') וכדפי' בזח"ג ויקרא (דף ח' ע"א) ובפ' צו (דל"ד ע"א וד"ל ע"ב) ובפ' אחרי (דנ"ח סע"ב) ופי' לב היינו כמארז"ל וביום שמחת לבו זה בנין בהמ"ק. ופי' מר דרור לשון חירות ע"ד חרות על הלוחות ובעמה"מ פי' היינו יסוד אבא המאיר בבינה וע' בפרדס ערך מר וע' זח"א ס"פ לך לך (דף צ"ה ע"ב ודף צ"ו סע"א), וכל הבירורים הנ"ל היה