כז ב

ונכללים בבחינת אדם ועמ"ש מזה באריכות בביאור ע"פ והניף הכהן אותם על לחם הביכורים וזהו וזרעתי את בית ישראל אור זרוע היא הנפש אלקית ממ"ה דתיקון שנתלבשה בגוף ונה"ב להעלות ולברר הרפ"ח ניצוצין כו' ע"י שמתפלל אח"כ אחד ואהבת בכח מה שאוכל ושותה ולכן צריך להתפלל בכל יום כי בכל יום כחות הגוף מתחדשים מחיות המאכלים וצריכים עלי' בכל יום והיינו ע"י התפלה שהיא העלאת מ"ן במס"נ באחד בק"ש ותפלה שנק' סולם כו' [וכמ"ש במ"א בד"ה המגביהי לשבת כו' ועמ"ש בענין וזרעתיה לי בארץ בד"ה ויהי בשלח פרעה, גם בד"ה ששים המה מלכות בענין אור זרוע כו']. והנה על זריעה וצמיחה זו נאמר יברכך ה' וישמרך ברכה בראש והיא המשכת הכח אתעדל"ע להיות האתעדל"ת בברכה והצלחה כו' כנ"ל. וענין ברכה שני' יאר ה' פניו אליך היא המשכת מ"ד שאחר העלאת מ"ן ואתעדל"ת הנ"ל. כי הנה אע"פ שהעלאת מ"נ נק' בשם בירור אמנם עיקר שלימות הבירור אינו אלא לאחר שנמשך המשכת מ"ד על המ"ן ומברר המ"ן והוא ענין למהוי אחד באחד פי' ע"י התגלות אחד דיחו"ע באחד דהעלאת מ"ן יחו"ת עי"ז מתעלה המ"ן ונכלל ביחו"ע ממש ועמ"ש מזה באריכות בפ' וישב ע"פ והנה אנחנו מאלמים אלומים כו'. וגם יש לפרש דאחד עילאה מתעלה ע"י עליי' המ"ן אחד תתאה שהרי לא נק' אדם אלא כללא דדכר ונוק' וכמ"ש בזהר נשא (דקמ"ה ב') ובפ' ויקרא (דף ז' ע"ב) איתא וכדין איקרי אחד כו' ולכן נק' כנס"י תמתי שעושה השלימות וב' הפירושים אמת. והנה בעבודת ה' יוב ן זה הענין ג"כ כי העלאת מ"ן בתפלה במס"נ הוא ענין התשוקה שיהיה גילוי אלקות אבל עדיין אין כאן הגילוי בפ"מ רק שחפץ ומשתוקק לזה הגילוי. אמנם המשכת מ"ד הוא מה שנמשך בחי' זה הגילוי והיינו ע"י תורה ומצות כו' וכמ"ש במ"א בביאור ע"פ כי כאשר השמים החדשים. (בפ' בראשית). וזהו ענין ברכת המזון וברכת את כו' את דייקא כמ"ש בזהר (ויגש דר"ח א') והיא בחי' מל' שנק' את והיינו כמ"ש בפע"ח סוף שער השבת דד' ברכות דבהמ"ז הם נגד ד' מוחין דנוק' חו"ב חו"ג והיינו שממשיכים לה המוחין מאור א"ס ב"ה והוא ענין ההמשכה שאחר העלאת מ"ן. ע"כ מדאורייתא הם שלש ברכות כי עיקרם הם ג' מוחין חב"ד אלא שמוח הדעת נחלק לב' מוחין ה"ח וה"ג ונק' תרין עטרין עטרא דחסד ועטרא דגבורה (באדר"ז דרצ"א ע"א ודרצ"ב סע"ב). והנה עיקר התפשטות הגבורות הוא לנוק' דז"א וכמ"ש בע"ח בכמה דוכתי וע"ש שער כ"ה בכללים של חו"ג אות י"ז. ולכן מדאורייתא שהוא ז"א תשב"כ א"צ רק שלש ברכות המשכת ג' מוחין, אמנם מדרבנן תשבע"פ מל' קרינן לה תיקנו ברכה רביעית התגלות עטרא דגבורה בנוק' כו' [וע' בזהר ואתחנן דרס"ב א' ותנינן ג' מוחי אינון כו' אשתכחו ד' מוחין כו' ומתפשטין בכולא, ושם עמוד ב' מענין שי"ן של ג' ראשין ושל ד' ראשין כו', ועמ"ש מענין התחלקות הדעת לחו"ג בביאור ע"פ זכור את אשר עשה לך עמלק כו' ובפע"ח נז' מזה בכמה דוכתי גבי ד' כוסות בשער חג המצות ספ"ג וע"ש בענין ג' מצות ובשער יו"ד פ"ו גבי ברכת כהנים ובשער התפילין]. והנה שרש כל המ"ד הוא בא ונמשך בז"א מאור אבא כי בחכמה דייקא אתברירו ומז"א נמשך לנוק' לברר המ"ן וזהו ענין יאר ה' פניו אליך שהוא בחי' חכמה כי חכמת אדם תאיר פניו כו'*:

ב וענין ישא ה' פניו היינו אחר שנתחברו המ"ן ומ"ד ישאם ויגביהם לבחי' מקור הגבוה משניהם וכמ"ש ברע"מ פ' פנחס דרל"ח ע"ב שהוא כענין ישאהו על אברתו כו' ועמ"ש בענין ישאהו על אברתו בד"ה כנשר יעיר. והנה על ענין זה ארז"ל ואיך לא אשא פנים לישראל שכתבתי בתורה ואכלת ושבעת וברכת כו' והם מדקדקים על עצמן עד