כט ג

מעט ביאור על זאת חנוכת המזבח עיין בפי' הרמ"ז בזהר פ' אמור דפ"ט א' דשמן המשחה הוא ממו"ס והריח שבו הוא מבחינת גבורה דע"י המלובש במו"ס כו' ועמ"ש ע"פ לריח שמניך ובביאור ע"פ מי יתנך כאח לי בפ' תרומה. והנה מבואר במ"א באגה"ק ד"ה למה נסמכה פ' מרים שע"י העלאת מ"ן של הקרבנות שע"ג המזבח נמשכים ויורדים מ"ד מבחי' אדם שעל הכסא הנק' ז"א דאצילות וזהו ענין אכילת מזבח שממשיך מ"ד מבחי' א"פ. וענין הקטרת שהוא הריח שהוא עולה עד בחי' חוטמא דעתיק כמ"ש ע"פ אריתי מורי, זהו העלאת מ"ן לבחי' המקיף המלך המרומם לבדו כו' והמתנשא מימות עולם וענין שמן המשחה שהוא תערובות פנימי ומקיף היינו כמ"ש כשמן הטוב כו' יורד על הזקן כו' שנמשך ממזלות דנפקי ממו"ס שבו מלובש גבורה דע"י כנ"ל. ויש להעיר לענין תערובות בחי' פנימי ומקיף מענין רקיע השביעי הנקרא ערבות (פ"ב דחגיגה י"ב ב'). שפי' בפרדס ערך ערבות ע"ש שבו מתערבים חו"ג יחד וכ"כ בזח"ב קס"ה א'. והוא ע"ד עושה שלום במרומיו שמחבר שני הפכים כו' מלך שהשלום שלו. והיינו לפי כי רקיע זה השביעי הוא ענין היכל השביעי היכל קדה"ק שכולל ג' ראשונות וכמ"ש במא"א אות ע' סנ"ח וז"ש סולו לרוכב בערבות ביה שמו כו' שהוא בחי' שלמעלה