מא ד

שהוא בחי' השפעתו למלאך אחר זולתו המקבל שפעו ממנו. ועד"ז בכללות השתלשלות העולמות וז"ש בע"ח שכל ההשתלשלות עילה ועלול הוא מבחינת חיצונית כו' (ר"ל שסדר ההשתלשלות הוא שחיצונית העליון נעשה פנימית לתח תון משא"כ פנימית העליון אינו יורד למטה לתחתון וכמ"ש מזה ג"כ באגה"ק בסופו וז"ל ועוד זאת כמ"ש ופני לא יראו שפנימית העליון אינו יכול לירד למטה רק חיצוניותו ובחי' אחוריים שהוא נובלות חכמה