נג א

וזהו קול דודי כו' מדלג כו' שע"פ סדר ההשתלשלות הי' צריך לגילוי זה נ' אלפים יובלות אלא שבא הגילוי ע"י דילוג שלא כפי סדר השתלשלות, (וגם מובן כי ערך העשיה לגבי אצילות כמו דומם לגבי מדבר ולכן מל' מקננא בעשי' וחכמה באצי' ועמש"ל פ' בראשית על פ' וייצר כו' וכשיהי' ח"ע המאיר באצילות נמשך ומתגלה בעשיה ה"ז דילוג גדול ועצום כו') וזהו מלא כל הארץ כבודו, הארץ דוקא שבמתן תורה נתגלה בעולם הזה בחי' ח"ע ממש למעלה מעלה מבעולמות עליונים כו' כנ"ל ולכן כדי להיות גילוי זה שבבחי' דילוג זהו ענין ל"ב נתיבות החכמה וזהו ענין ל"ב חוטי הציצית. כי הנה ציצית הוא מלשון ויקחני בציצית ראשי שהוא המשכת בחי' שערות להאיר לכנס"י ועמש"ל בד"ה והיה לכם לציצית. וצ"ל כי הרי עיקר ההשתלשלות הוא שנה"י דאימא נעשים מוחין לז"א ונה"י דז"א נעשו מוחין לנוק', ואם כן המל' מקבלת מבחי' נה"י דז"א שהן מהותו ממש ומהו ענין הארה זו דציצית שהוא בחי' שערות לבד אשר השערות אינן עצמיות ומהות האדם כלל כנראה למטה באדם. אך הענין כי אדרבה המשכה זו שעל ידי השערות שהן הציצית הוא מה שנמשך מלמעלה מסדר ההש תלשלות עילה ועלול ולכן א"א לימשך רק על ידי בחי' שערות. והיינו שההמשכה שנמשך על ידי הציצית במל' הוא ממוחין דאו"א עצמן מה שאין כן סדר ההשתלשלות הוא שנה"י דתבונה מתלבשין בז"א ואז מנה"י דז"א נמשך ומתלבש בנוק'. והוא מפני שההארה היא קטנה שהוא בחי' נה"י דז"א לבד לכן יכולים להתלבש בעצמן ומהותן להיות מוחין לנוק', אבל כשצריכין להמשיך במל' ממוחין דאו"א עצמן שלא על ידי התלבשות ממש בז"א בדרך וסדר ההשתלשלות. לכן מפני שהאור שלהן גדול א"א להיות נמשך למוחין דנוק' כ"א דרך בחי' שערות לבד ולכן גבי נזיר נאמר קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו וכמו י"ג מדה"ר שנמשכין מבחי' שערות כו' וכמ"ש במ"א והוא כמשל השערות שאינן מתאחדים עם האדם כמו האברים שהרי יכול לחתוך השערה ולא יכאב לו מה שאין כן באבר כו' אך אעפ"כ הם מחוברים בשרשם אל המוח ומשם יונקים ונתצמצמו כ"כ עד שנעשו כמו דבר נפרד כו', כך להיות המשכה וגילוי מלמעלה מסדר השתלשלות א"א ע"י התלבשות בחי' נה"י שהוא בחינת אברים שיהיו נעשים מוחין כ"א על ידי שערות כו'. והוא כענין שנתבאר בד"ה ועתה יגדל נא בפי' כאשר דברת לאמר שמבחי' הדבור שבעולם האצילות נעשים כחב"ד שהוא מקור השכל לעולם הבריאה כו' ואותיות הדבור נק' ג"כ שערות וכמ"ש בד"ה ועשית בגדי קדש. והוא ג"כ המשכה מלמעלה מהשתלשלות עילה ועלול ולכן אף שנמשך רק בבחי' שערות הוא גבוה לאין קץ מן ההמשכה שבדרך ההשתלשלות אף שהוא מבחי' עצמיות שנה"י שבעליון נעשו ממש מוחין לתחתון. וז"ש במתן תורה ה' בצאתך משעיר כו' שהיה הגילוי ע"י בחי' שערות כי לפי שהיה ההמשכה שלא כדרך השתלשלות כנ"ל שמה שצריך נ' אלפים יובלות עד שיתגלה אור א"ס ב"ה נתגלה בשעת מתן תורה בעולם הזה והוא ע"י ל"ב נתיבות שהם ל"ב חוטי הציצית שהם בחי' שערות דהיינו כמו בהשערה יש יניקה מהמוח ממש רק שנתגשם ונתלבש בבחי' שערה, כמו כן הוא ענין נובלות חכמה שלמעלה תורה שהיא חכמתו ית' חכים ולא בחכמה ידיעה רק שנתלבשה בענינים גשמיים שזהו כמו ההמשכה ע"י בחי' שערות שאין ערוך כלל מהות חכמה זו אל מהות ח"ע כמו שהיא למעלה ומכל מקום הרי בתוכה ממש ממהות ח"ע שלמעלה מההשתלשלות כמו שבתוך השערה יש יניקה מן המוחין ממש. וזהו ענין ל"ב נתיבות החכמה הנתיב הוא קצר ונמשך הרבה להלאה בריחוק מקום שהולכים בו מעיר לעיר, כך הוא ענין מלא כל הארץ כבודו ואין כבוד אלא תורה ל"ב נתיבות חכמה (ועמ"ש מענין נתיבות ע"פ וכל גבולך לאבני חפץ) וזהו ענין הציצית וכמו שכתוב ושער רישיה כעמר נקא והוא המשכת