סז ב

שממשיכים ועושים בחי' רצון ורצון הוא בחי' כתר וזהו ענין סנד"ל קושר כתרים לקונו מתפלותיהן של ישראל, וכמ"ש ע"פ מה יפו פעמיך בנעלים ובד"ה נר חנוכה כו' מזוזה מימין כו', והנה המשכת בחי' כתר הוא שממל' דאצי' נעשה עתיק יומין וכתר לבריאה וכן ממל' דא"ס נעשה עתיק יומין וכתר לאצילות וכמ"ש בע"ח שמ"א פ"ג שהכתר הוא הממוצע כו'. וזהו ענין שהתפלה נק' צלותא לשון הטיה שממשיכים ומטים כביכול הארת אור א"ס ב"ה שיהיה נמשך להיות בבחי' כתר לאצילות וזהו ג"כ פי' עתיק יומין מלשון המעתיק הרים. ומלשון אשר העתיקו אנשי חזקיה שמעתיק מספר אל ספר. וכך הוא ההמשכה מבחי' מל' דא"ס להיות יהי רצון עתיק וכתר לאצילות כו'. ובזה יובן מארז"ל בפ"ק דברכות (דף ה' סע"ב) בענין כשלא המתין על חבירו המתפלל והניחו יחידי בבהכ"נ ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל שנאמר ויעתק צור ממקומו. כי ע"י התפלה הוא גורם המשכה מלמעלה למטה וזהו המשכת בחי' ע"י וכתר וזהו ענין השראת השכינה וכמ"ש מזה בביאור ע"פ שחורה אני ונאוה דבחי' מל' דאצי' כשנעשים ע"י דבריאה זהו פי' שכינה ששוכן בבי"ע כו' ע"ש ולכן להפך מחמת שטרף תפלת חבירו נאמר ויעתק צור כו' שהוא הסתלקות השכינה ח"ו. וזהו שנק' התפלה שיחה לשון הזזה. וזהו ג"כ ענין וישע ה' אל הבל. ל' פנה והוא ענין הנ"ל בפי' צלותא לשון הטייה. ועד"ז י"ל ג"כ פי' מארז"ל בשעה שישראל אומרים אמן יהא שמיה רבא הקב"ה מנענע ראשו וכמבואר ענין זה ס"פ שלח. אך פי' הנענוע י"ל שזהו כענין וישע ה' אל הבל וכנ"ל וזהו פי' כנועם שיח סוד שרפי קדש. דפי' שיח היינו כנ"ל בענין התפלה שנק' שיחו והנה יש לעומת זה ג"כ עיר סיחון והוא ע"ד מ"ש בדור הפלגה נבנה לנו עיר כו' וכמ"ש בזהר פ' נח (דף ע"ד א') נתקין באתר דא עיר כו' (ושם דף ע"ד ב') והיינו המשכת בחינת אותיות בסטרא דקליפה כמו לשון הרע ודומיהן ועמ"ש ע"פ זאת תהיה תורת המצורע כי כל צירוף נק' בית וכללות הדבור נק' עיר. וע"ז ארז"ל כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה כו' ועמ"ש בפ' ויחי ע"פ אסרי לגפן בפי' עירה. ובפ' בשלח בד"ה לסוסתי ברכבי פרעה בענין אותיות שבלעומת זה כו' ועיין בזהר פ' בלק (דף קצ"ט סע"ב ודף ר"א ע"ב) וע יין בע"ח שער מ"ח פ"ג בפי' אם תגביהי כנשר משם אורידך נאם ה' והפי' שנאם ה' ודבורו הוא המוריד ומשפיל הקליפות היצה"ר וסט"א וכך האדם ע"י עסקו בתורה כו' וכמ"ש בפ' מקץ בד"ה רני ושמחי בת כו'. וזהו ומגיד לאדם מה שיחו. דהיינו אם לא נתפתה ביצרו לימשך ח"ו באותיות ודבורים האסורים. כ"א שיחו הוא התורה שהיא בחי' מ"ה כו' וכנ"ל: