פא ב

וכפר על הקדש והיינו ע"י שנכנס הכה"ג לפני ולפנים לבית קדש הקדשים שהוא מה שלמעלה מבחי' קדש שמשם נמשך להיות וכפר על הקדש כו' וכמ"ש במ"א. ולכן יוהכ"פ הוא יום שנתחייב בה' תפלות. (וע' בע"ח של"א פ"ז ע"פ וארבע הידות יהיה לכם והחמישית לפרעה ועמ"ש מזה בביאור ע"פ צאינה וראינה בסופו וע' זח"א ויגש דר"י ע"א ע"פ והקול נשמע בית פרעה):