פח ב

דלא הוו משגיחין אפין באפין שלכן אריכות זמן חורבן בהמ"ק שמפני שנאת חנם כי בחורבן בית ראשון ע"י שהיה מז' עממין שהם סיגים דשבעה כלים דתהו שנשארו בבחי' סיגים לאחר התיקון והבירור כל מה שהוברר ונכלל בעולמות דקדושה, והם נשארו בבחי' סיגים, לכך לפי הכלי כך היה הגבול ימי שנותינו בהם שבעים שנה (ר"ל דכמו שיש קצבה ודי לבירור נה"ב שבאדם על ידי ע' שנה שבהן יוכל האדם לברר הניצוצים שבנה"ב שנלקחה משמרים דז' מדות דתהו, וזהו ימי שנותינו בהם שבעים שנה וכמ"ש בפ' אם בחוקתי בד"ה מבואר בע"ח הנזכר לעיל, כך עד"ז היה די לתיקון העוונות שמחמתן נחרב הבית ראשון ג"כ במספר ע' שנה מטעם הנ"ל שלבירור הסיגים שנשתיירו מהכלים לאחר התיקון יש גבול ע' שנה לז' מדות כו') משא"כ שרש התיקון שיהיה מעולם התהו לעולם התיקון זה צריך זמן ארוך כו' וצ"ל בחי' משה יסוד אבא מקור התורה שכל התורה היא תורת משה וקודם מתן תורה בא יתרו להכניע א"ע כי ה' יברך את עמו בשלום אתעדל"ע שלפני את עדל"ת כו' (ועיין מענין יתרו כהן מדין בפי' הרמ"ז בזהר ר"פ יתרו דס"ח א' ד"ה חמוי דיוסף כו' ע"ש בשם הלק"ת) וזהו נקמת הוי' כי קודם התיקון בעולם התהו לא היה שמות אלו אהיה והוי' אלא קראן בשמות נוכראין כו' כמ"ש בזהר. וענין לכל מטות ישראל והחלצו כולכם שכולם היו צריכים למלחמה זו להיות בבחי' התכללות שלכן היו בימי משה שבימי משה ובימי יהושע היו המלחמות בכללות ישראל ביחד משא"כ אח"כ יהודה יעלה כו' שלא היו ביחד כי להיות התכללות כללות ישראל שהם ו"ק דז"א מחנה יהודה מזרחה כו' וראובן תימנה כו' ובשם אלקינו נדגול הוא ע"י מוחין דאבא שמשם היא ההתכללות יעשה שלום לי שלום יעשה לי*: