ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב ב

סד"ה וכל בניך בענין בצדקה תכונני. ובענין ציון במשפט תפדה י"ל עוד על פי מה שכתוב סד"ה תורה צוה בענין שלעתיד יאמרו ליצחק כי אתה אבינו. ובמ"ש בענין הנותן שלג שבשלג יש תוקף הלבנונית כו' ומ"ש במ"א בענין בגדי בד דכהן גדול ביוהכ"פ ושביה בצדקה כנ"ל: