נא ד

דכולא קמיה כלא חשיב כו' ועיקר המשכה זו היא בר"ה כי הנה בר"ה נמשך ג"כ אור ושפע אלקי' לכל א' בתורה ועבודה לכל השנה כנודע בפי' כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב. והגם שנאמר לשון משפט שהאדם נידון בנפשו איך וכמה יומשך גילוי אלקות בנפשו. ואופן הדין והמשפט תלוי במעשיו של אדם בשנה העברה כו'. מ"מ משפט איהו רחמי וכמ"ש באדר"ז שם וכ"כ ברבות באסתר ב פסוק בימי אחשורוש ע"פ הוא ה' אלקינו בכל הארץ משפטיו שמדת רחמיו לעולם. והיינו שהרחמים ממתיקים הדין וע' בזהר ויקרא (דט"ו סע"א וע"ב) ובפרשה אמור (דף ק') ובפ' לך לך (דפ"ז ע"פ) ומלכי צדק מלך שלם כו' ע"ש. וזהו לך אד' הצדקה ולנו בושת הפנים. והיינו בחי' השפעה לבעלי תשובה שע"י החטאים ועונות חסרו לו הלבושים הנעשים מתומ"צ וזהו ולנו בושת הפנים. כי הנה אנו אומרים ותן בלבנו בינה כו' לעשות ולקיים כו'. ועי"ז ולא נבוש כו' משא"כ כשחטא הוא בחי' ולנו בושת הפנים וכמו שכתוב בזהר אמור (דפ"ט ב') אך ע"י התשובה והיא ג"כ בחי' בושת הפנים. וכענין יראה בשת להתבושש מאור א"ס ב"ה וכמש"כ בסש"ב פרק מ"ג ובהערה לתיקון חצות. עי"ז לך אד' הצדקה למלאות כל הפגמים ע"י יג"מ הרחמים כו'. ועמ"ש בד"ה ושמתי כדכד בענין שמש צדקה. וענין תהלה הוא נמשך משם הוי' בניקוד אלהים שהוא בחי' יוהכ"פ. פי' תהלה לשון הילול ושבח וגם לשון בהילו נרו כו' הארה בבחי' גילוי ושניהם אמת כי זה נמשך מזה וכמ,ש כל הנשמה תהלל י"ה שע"י סידור שבחיו של מקום שזהו ענין פסוקי דזמרה עי"ז ממשיך הארה אלקית על נפשו. והנה ע"י הארה זו נדחה ג"כ החשך דנה"ב המסתיר. ולכך נקראו ההילולים דהללו יה פסוקי דזמרה מלשון זמיר עריצים שנכרתו ונזמרו הקליפות המסתירים כו' וזהו רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגוים שע"י בחי' רוממות אל בגרונם והיא בחי' כל הנשמה תהלל י"ה עי"ז נמשך חרב פיפיות כו' להעביר החשך דנה"ב. וביום הכיפורים שהוא בחינת יכפר עליכם לטהר אתכם כו' ע"ז נאמר הוי' יצמיח תהלה זו בנפש נגד כל הגוים והיינו שע"י הארה זו נעשה ב' בחי' האחת להיות הגילוי בנה"א שיבא לבחי' כל הנשמה תהלל. ועמ"ש בד"ה שיר השירים בענין התהללו בשם קדשו. והב' שעי"ז נדחה החשך של הנה"ב לכך נאמר שם הוי' בניקוד אלקים ששם זה מצמיח תהלה זו כי הגילוי הוא ע"י שם הוי' וע"י ניקוד אלקים הוא לדחות החושך ולהעביר רוה"ט וגם כי הנה דרך כלל הן שני מונעים. הא' נמשך מחסד דקליפה והוא הקרירות שגורמת מניעת היגיעה בועשה טוב. והב' מבחי' גבורה דקליפה שהוא החמימות לגרום תאות איסור כו' ופרטי כל התאוות והמונעים נמשכים מב' דברים אלו וע"י שם הוי' בניקוד אלקים שהוא בחי' חו"ג עליונים דקדושה נכרתים ב' מונעים הנ"ל כו'. ולכן אומרים ביוהכ"פ ז"פ הוי' הוא האלקים כי האור והגילוי דיוכ"פ הוא מבחי' שם הוי' בניקוד אלקים:

עוי"ל בענין כי כארץ עפמ"ש ע"פ וזאת המצוה אשר צוה ה' לעשות בארץ שמע ישראל כו' ע"ש וממש"ש יובן בתוספת ביאור ענין כי כארץ כו' כן כו' דכמו שהצמיחה בק"ש היא בכל מאדך כן נמשך בר"ה ויוהכ"פ בחי' צמיחה בחי' תשובה עילאה מבחי' עליונה יותר. כי יש כמה מדרגות בבחי' רצון עליון דבכל מאדך כמבואר ע"פ האזינו השמים. והנה פשט הענין שתלה הפסוק זה בזה כי כארץ וכגנה כ'ו כן אד' כו' היינו כי הצמיחה הזאת בר"ה ויוהכ"פ הוא לפי ערך הזריעה בתחלה בקיום התורה ומצות כל השנה וכמ"ש משפט לאלקי יעקב כו' וגם בתשובה תליא מילתא כי אף שנמשך בחי' אתעדל"ע עליונה שלמעלה מקדושה הנמשכת ע"י מעשה המצות בכל השנה כו'