נב א

על כל זה השראה והמשכה זו הוא לפי ערך השלימות הנמשך ע"י התורה והמצות בכל השנה וכמ"ש במ"א ע"פ פתחי לי כו' וזהו כן אד' הוי' יצמיח היינו על ידי תשובה תתאה שהיא בבחי' שם אד' וע"י תשובה עילאה שהיא בבחי' שם הוי' בניקוד אלקים והם בחי' פנימיות ארץ תתאה ועילאה כי עשר קדושות הם בארץ עד בחי' קדש הקדשים פנימיות העשר קדושות שמשם יצמיח סליחת העונות ונק' ההר הטוב והלבנון שמלבין עוונותיהם ברבות ר"פ ויקרא וזהו דבפ' אמור כתיב שבת שבתון הוא לכם הוא לשון זכר ובפ'אחרי כתיב שבת שבתון היא לכם היא לשון נקבה. והיינו ע"ד איש מזריע תחלה יולדת נקבה דהיינו כשההמשכה היא מבחינת אתעדל"ע לבד כשאין שלימות באתעדל"ת וע"ז נאמר בפ' אחרי שבת שבתון היא לכם כו' חקת עולם שמ"מ נמשך גילוי זה מאתעדל"ע בבחי' חקת עולם היינו אף גם כשלא אכשור דרי כ"כ אלא שאז היינו בחי' שבת שבתון היא לשון נקבה. משא"כ בפ' אמור כתיב שבת שבתון הוא לכם והיינו לפי שנאמר ועניתם את נפשותיכם בתשעה כו' היינו בחי' אתעדל"ת בשלימות בעשי"ת ועי"ז יולדת זכר כו':

ביאור ע"פ כי כארץ להבין שורש הדברים הנ"ל. הנה תחלה יש להבין כללות ענין ראש השנה ויוהכ"פ ועשי"ת שהוא זמן התיקון לתקן פגם העוונות והחטאים וכמארז"ל ע"פ דרשו ה' בהמצאו אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליוהכ"פ. ומפורש בתורה כי ביום הזה יכפר כו'. ולהבין ענין התיקון הזה איך הוא (ועמ"ש בד"ה תקעו בחדש שופר) והענין הוא כי הנה בר"ה הוא בנין הנוק' שהיא מלכות דאצילות. וכמ"ש ויבן ה' אלקים את הצלע כו' פי' עד"מ כאשר בית אחד נתקלקל באיזה מקום באמצעו או בתחתיתו הנה כדי לתקן אותו הקלקול ההכרח שיחזרו ויבנו כל הבית מחדש מיסודו עד גגו שבהתחדשות הבנין יכולים לתקן ולעשות קיום חזק גם באותו מקום המקולקל כו'. והנמשל יובן מזה כי פגם העוונות וחטאים עשו חסרון וקלקול למעלה בע"ס דאצילות. כי שלשים כלכים דזו"נ דאצילות נעשים נשמה לבי"ע עשרה כלים הפנימיים בבריאה והתיכונים ביצירה והחיצונים בעשייה. וא"כ גם מי שיש לו רק נפש דעשייה מגיע הפגם מעונו גם באצילות היינו בעשרה כלים החיצונים דאצי' המלובשים בעשייה. וזהו מ"ש הפושעים בי בגופא דמלכא. ועיין בזהר פ' תזריע ובע"ח בדרוש הנגעים. והעצה לתקן זה הוא עד"מ לבנות הבית מחדש. וזהו ענין ראש השנה זה היום תחלת מעשיך בנין המל' וכן למעלה עד רום המעלות הכל נבנה מחדש לחדש כל ההשתלשלות מאין כו' מעצמות המאציל. ובזה יתמלאו כל הפגמים שנעשו באורות וכלים דע"ס דאבי"ע כי אנת הוא שלימותא דכולהו כו' (ועיין בזה בלק (דקפ"ז ע"א) זילי נטורי ביתך כו' המשיל בחינת התלבשות המל' בבי"ע ג"כ לבחינת בית כו' וגם המל' עצמה נק' בית כנודע ומבואר במ"א ע"פ מזמור שיר חנכת הבית וע"ש. ועמ"ש ע"פ תבנה ותכונן עיר סיחון כו'. ועיין בע"ח שער מ"א בפי' כי תבנה בית חדש כו' ויש לומר כי הנה ארז"ל אל תקרי בניך אלא בוניך. שעוסקים בבנינו של עולם כו' אך מי שחטא ופגם בבנין הזה כנ"ל ע"ז נאמר כי תבנה בית חדש שצריך לבנות הבית מחדש והיינו על ידי התשובה מעומקא דליבא ועשית מעקה על דרך תשובת הגדר שהיא בחי' שמירה שלא יפול ח"ו וכמ"ש ע"פ וגלחה את ראשה כו' ע"ש):

והנה להבין ביאור ענין הנ"ל. צריך להקדים ענין ירידת הנשמות שהיא צורך עלייה והיינו על ידי אשר קדשנו במצותיו ומה