סג א

מ"ש והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה והשבות אל לבבך כו'. פי' והשבות דהיינו שישיב א"ע אל לבבו שמקודם צריך לידע מקומו ושרשו שהיה מתחלה ועכשיו סר ממנו בכדי שידע לחזור למקומו הראשון כי מי שאינו יודע ביתו ותועה בדרך אינו יודע להיכן לחזור וצריך ג"כ להכיר ולהבין מקומו שהוא עכשיובאיזה מקום הוא תועה וכשישים אל לבו זאת וימצא א"ע שלבבו פונה מן דרך הישר אל תאוות. ואם לחשך אדם לאמר הלא ה' פעל זאת שהוריד הנשמה למטה וגם חורבן ב"ה מי זה אמר ותהי אם ה' לא צוה לזה משיב הפ' אשר הדיחך ה' אלקיך שמה שכוונת השי"ת היתה להדחה בעלמא וכשיתבונן שהוא במקום נמוך בגוף ונה"ב בזה מעורר עליו רחמים גדולים על חלק אלוה שיש לו שנתאחד עם ה' ב"ה שנפל ונתרחק כ"כ מאיגרא רמא ממקום חיותו. וזהו וישוב אל ה' וירחמהו פי' שירחם על השי"ת ב"ה. ולזה אנו אומרים כל הווידוים אשמנו בגדנו כו'. דלכאורה למה זה הסיפור והלא השי"ת יודע תעלומות לב. אך כ"ז אנו אומרים כדי לעורר רחמים גדולים לכן אומרים קודם אשמנו אלהינו שהוא חכנו וחיותנו ואלהי אבותינו הוא גבוה מעל גבוה (ועמ"ש מזה בד"ה אלה תולדות יצחק) והוא מאיגרא רמא כו' ומחמת זה נתעורר רחמים גדולים מלמעלה וממילא נתעורר אצל האדם ג"כ אהבה להבורא ית'. אך לא ישאר בכך שלא יעשה כלום כמח שסוברין העולם שזהו תכלית השלימות כשיש לו מעט אהבה. אך העיקר הוא להמשיך אלהותו ית' למטה להיות לו דירה בתחתונים שזהו דוקא תכלית הבריאה לזכור תמיד ולהתבונן שמלא כל הארץ כבודו ולהאריך בזה. וזהו תענוג עליון וכל המאריך בא ח"ד כו'. אך איך הוא ההמשכה הוא ע"י תורה ומצות שהם רמ"ח אברין דמלכא וכל התורה שמותיו של הקב"ה וזה יכול כ"א אפי' הדיוט כשאומר הלכה ואגדה כו' או כשעושה איזה מצוה ובלבד שיכוין להמשיך אלהותו ית' אל חיותו וחלקו ממעל כי חלק ה' עמו שיתאחד וידבק חלקו עם השי"ת ויתגלה אלהותו ית' לעין כל כמאמר כי עין בעין יראו ונגלה כבוד הוי' וזהו לשם יחוד כו' לפי פשוטו שלא יחפוץ שום דבר כמ"ש מי לי בשמים כו' וא"א להמשיך אלהותו ית' כ"א לתוך כלי' דהיינו תומ"צ וכל אותיות התורה הם כלים כמ"ש וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב דהיינו השראת השכינה ובזמן שבהמ"ק קיים היה עיקר השראת השכינה בק"ק ומשם מתפשט לכל העולם ועכשיו כשחרב בהמ"ק אין להקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה עיקר השראת השכינה ומשם מתפשט לכל העולם כולו כמו הנשמה שעיקר השראתה במוח ומשם מתפשטת לכל הגוף כולו להחיותו. [וביאור הענין היינו כי יש ב' בחי' תשובה הא' מלמטה למעלה וזהו ע"י התפלה שהיא בחי' סולם מצוב ארצה כו' עד שעי"ז מתחבר ומתאחד בחי' הנשמה שבתוך הגוף עם בחי' מקורה ושרשה בחי' מזליה להיות שובה ישראל דייקא שיהיה העבודה בבחי' ומדרגת ישראל שהוא בחי' סובב ומקיף שבנפש ועיין מענין בחי' עבודה זו סד"ה כי קרוב אליך הדבר מאד כו' וזהו ענין למס"נ באחד בק"ש. ואחר כך צ"ל תשובה מלמעלה למטה להמשיך גילוי אור א"ס ב"ה מלמעלה למטה אל הארת הנשמה שבתוך הגוף והיינו ע"י התורה ומצות וכמ"ש במ"א ע"פ קומי לך רעיתי יפתי כו'. ותשובה זו שמלמעלה למטה מבואר בזהר פ' ויקרא (די"ו ע"א) וב' בחינות תשובה אלו זהו ענין יסובבנהו יבוננהו כמשי"ת] וזהו ג"כ פי' ימצאהו בארץ מדבר. פי' ימצאהו לחלק אלוה במקום הקליפות כשנמשך אחר תאוות הגוף ההוה ונפסד. ובתהו ילל ישימון יסובבנהו פי' יתעורר רחמים גדולים שהוא כתר שהוא סובב ומקיף [ועי"ז מתגלה ג"כ בחי' הסובב והמקיף שבנפש להיות שובה ישראל דייקא והוא ענין התקשרות בחי' סתים שבנשמה בבחי' סתים דקוב"ה כביכול דהיינו בבחי' סוכ"ע וזהו ענין יסובבנהו ואח"כ נמשך להאיר בפנימית ע"י