עח ג

כללות החיות שלמעלה מבחי' המלאכים פני ארי' כו' ופני נשר כו'. וא"כ מובן דבחי' גילוי גי"מ הרחמים זהו ודאי בחי' רחמים גדולים שלמעלה מעלה הרבה מבחי' ומדרגת דבחי' פני נשר. ועמ"ש בד"ה ש"ה ממעמקים בענין שיש ב' בחי' רחמנות אב הרחמן ואב הרחמים כו' ע"ש וא"כ יש לומר הפי' כך כנשר יעיר קנו כו' שזהו משל דכמו שנמשך בחי' רחמים ע"י בחי' פני נשר שבמרכבה על ירידת הנשמה בגוף הגשמי ונה"ב וכמ"ש ביצ"מ ואשא אתכם על כנפי נשרים כו' כמו כן ויתר מכן לאין קץ מה שעי"ז אח"כ הוי' בדד ינחנו היינו גילוי רחמים גדולים י"ג מדה"ר המתגלים ביוהכ"פ שעי"ז בדד ינחנו דהיינו בעצמות אור א"ס ממש וכמאמר והחזירנו בתשובה שלימה לפניך. ולפ"ז פי' ישאהו על אברתו דגבי נשר יעיר קאי על מצות עשה דייקא כי גבי מ"ע ארז"ל עבר אדם על מ"ע ושב לא זז משם עד שמוחלין לו וא"צ ע"ז ליוהכ"פ דייקא. וזהו על אברתו דרמ"ח פקודין אינון רמ"ח אברין דמלכא וזהו ע"י כנשר יעיר כו'. אכן ע"י יג"מ הרחמים המתגלים ביוהכ"פ עם התשובה נתקן ונמחל אפילו הפשעים דל"ת שהל"ת הן למעלה ממ"ע דמ"ע תלויין בו"ה דשם הוי' ול"ת תלויין בי"ה אך ע"י שביוהכ"פ הוא בחי' לפני הוי' תטהרו למעלה גם מבחי' י"ה וזהו בדד ינחנו כו'. לכן נתקן גם הפגמים והעוונות והפשעים דל"ת ועמ"ש בד"ה כי ההרים ימושו. גם י"ל דכנשר יעיר זהו ענין יג"מ הרחמים שמתגלים בחדש אלול לפמ"ש בזהר הרקיע ר"פ בראשית דתליסר עלין דשושנה הם י"ב בקר דבריאה והים עליהם כו' ע"ש והוי' בדד ינחנו זהו ענין יג"מ הרחמים המתגלים ביוהכ"פ. ועיין מענין בדד ינחנו ברבות פ' בלק גבי הן עם לבדד ישכון (זח"א כ"ו א'. ח"ג קכ"ד ב'. ר"י ב' רצ"ח ב' ובלק"ת ס"פ האזינו). ובעה"מ סוף שער ג' ובשער ששי ס"פ מ"ו פי' שזהו ענין ונשגב ה' לבדו ביום ההוא) והארה מעין זה מתגלה בכל יום בק"ש כי בכל יום צריך להיות המשכה מעט כדי שיתגלה בעשי"ת וביוהכ"פ בכלל כי כך הוא מדת התורה כלל ופרט וחזר וכלל להיות חוזר ונכלל מה שנפרט לפרטי פרטיות בכל יום שעי"ז יהיה גילוי כללות לפי שהפרט נמשך מגילוי כללות כו' ועיין בפרש"י (באיוב סי' ל"ט כ"ז) גבי יגביה נשר. והנה ע"י תשובה מעומקא דליבא הנ"ל נאמר יצרנהו כאישון עינו כי אישון בת עין הוא החושך שבעין ובו דוקא הוא המאיר ומתגלה עיקר ראיית האדם שבו האדם רואה כך ע" בחי' החושך שמחשיך האדם א"ע במרירות נפשו בעומק הלב הוא מאיר גילוי רצון העליון וזהו ימצאהו בארץ מדבר דהיינו לפי שהיה במדבר בארץ ציה כו'. וזהו מי זאת עולה מן המדבר עילוי' מן המדבר וסילוק' מן המדבר כו':