ק ג

ונקדשתי בתוך בנ"י. וגם הנה בגמרא פסחים (דס"ח סע"א) מבואר שיש בחינה למעלה מבחי' ואור החמה יהי' שבעתים כאור שבעת הימים והוא זוהר וזיו מראה שכינה וי"ל דהיינו כמ"ש לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם והיה לך ה' לאור עולם וכמ"ש ברבות נשא פי"א ע"פ יאר ה' פניו אליך יתן לך מן מאור השכינה כו' ואומר באורך נראה אור. וא"כ גילוי בחינה זו זהו למעלה מהצמיחה שעל ידי אור זרוע לצדיק ע"י התורה ומצות שהצמיחה מזה הוא בחי' שבעתים כאור שבעת הימים דהיינו ז"ת דע"י המלובשים בא"א. ולמעלה מזה הוא