יז ג

שהן עצמן בז"ת דאצילות אבל שרשן ומקורן כתיב בעבר הנהר ישבו אבותיכם כו' כי ז"א בעתיקא אחיד ותליא (ועמ"ש בביאור ע"פ אם בחקתי תלכו). אלא דהיינו ששרשן משם אבל מ"מ הן עצמן בז"ת דאצי'. ועמ"ש בביאור ע"פ שימני כחותם בענין רצועות דתפילין דהלמ"מ שיהיו שחורות דייקא ע"ש. אכן לעתיד ע"י והניף ידו על הנהר כו' אזי יתעלו האבות והאמהות להיות בהן הגילוי שלמעלה מאצי' בחי' בעבר הנהר כו' והיינו בחי' ז"ת דע"י. ולכן והכהו לז' נחלים שגם כל ישראל יקבלו הגילוי זה ע"י האבות ואמהות כו' (ועמ"ש מזה בביאור ע"פ בהעלותך את הנרות כו' יאירו שבעת הנרות ובד"ה ראיתי והנה מנורת זהב כולה. ועמ"ש בפ' וישלח ע"פ ויעבר את מעבר יבק כו' ע"ש) והנה עי"ז יוכל להיות אח"כ התגלות פנימית התורה טעמי תורה שהוא התגלות מוחא סתימאה. משא"כ תורה הנגלית היא מחב"ד דז"א. (ועמ"ש סד"ה אני ה' אלקיכם דפ' ציצית בענין בתורת ה' חפצו ובתורתו כו' ע"ש). ולכן כדי להיות גילוי זה צ"ל ע"י שיעברו ביבשה את הנהר הנ"ל ואז יתגלה מה שלמעלה מאצי' דהיינו מו"ס בבי"ע ממש. ועמ"ש מענין גילוי זה בביאור ע"פ כי כאשר השמים החדשים הנ"ל ובביאור ע"פ כי על כל כבוד חופה. ויש לומר ג"כ ע"פ מ"ש הרמ"ז פ' בראשית דף ד' סע"ב וז"ל נודע כי פרדס מתקן אבי"ע סוד מתקן אצילות פשט רמז דרוש מתקן בי"ע כו' שהם עולם הפירוד כו' עכ"ל ופי' מתקן בי"ע שלא יהיו בבחי' פירוד אלא שיהיו ג"כ בבחינת ביטול כמו באצילות. וגילוי תיקון זה יהיה לע"ל ע"י מעשינו עכשיו שאז כל בי"ע יתכלל בתוך האצי' (כמ"ש הרמ"ז פ' ואתחנן שם) וזהו ענין ונהר יוצא מעדן להשקות את הג"ן סדרים דאורייתא ומשם יפרד. פי' יפרד שזהו תיקון לעולם הפירוד. והיינו ע"י פר"ד פשט רמז דרוש שהם בי"ע שבאצילות הנמשכים מבחי' נהר הנ"ל והו"ע התורה שנאמר בה ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו כמש"ל בביאור ע"פ ולא תשבית מלח כו' ע"ש. אך ענין תיקון עולם האצי' היינו שיאיר בו גילוי אור א"ס ב"ה מפנימיות עתיק זהו ע"י פנימית התורה הנק' סוד הוי' ליראיו ועל תיקון זה נאמר והניף ידו על הנהר שהרי בבחי' ונהר יוצא נאמר ומשם יפרד שהוא מקור דבי"ע ותיקונם, אבל תיקון האצילות הוא ע"י בחי' שלמעלה מהנהר הנ"ל וזהו והכהו לשבעה נחלים ע"ד ונחל עדניך תשקם גילוי בחי' עדן עצמו כו' והיינו כי הנהר זהו מחשבה והנה מודומ"ע הם בי"ע וכמ"ש בד"ה שובה ישראל עד ויש מודומ"ע באצי' והן בי"ע שבאצילות. ויש עוד בחי' מאד עמקו מחשבותיך כו' הי ינו מודומ"ע שלמעלה מהשכל ועד"ז יובן ענין גילוי בחי' שלמעלה מהנהר כו' ופי' בעים רוחו יש לפרש ע"פ משארז"ל ע"פ ורוח אלקים מרחפת על פני המים זהו רוחו של מלך המשיח המד"א ונחה עליו רוח הוי' (ברבות בראשית פ' ב' ור"פ תזריע) והנה במשה נאמר מן המים משיתיהו והוא מבחי' מים עליונים שמשם המשכות התורה הנגלות לנו כמים שיורדים מגבוה לנמוך אך פנימיות התורה זהו בחי' ורוח אלקי' מרחפת ע"פ המים למעלה מבחי' מים כו' ועז"נ והניף ידו על הנהר שהוא בחי' מים בעים רוחו מה שלמעלה מבחי' המים ועי"ז והכהו כו' וזהו נמשך ע"י התשובה שהיא ג"כ בחי' והרוח תשוב אל האלקים כמ"ש ע"פ האזינו השמים כו' ורוח אייתי רוח ואמשיך רוח להיות והניף כו' בעים רוחו כו':

ד ולתוספת ביאור שייכות ענין והכהו לשבעה נחלים דייקא לגילוי פנימית התורה שיהיה לעתיד הענין עפמ"ש בד"ה וישכם לבן הנ"ל שמדתו של יעקב אבינו ע"ה היא בחי' הרחמים העליונים תפארת דאצי' והיינו שאפי' על כל העולמות עליונים שייך ונופל בחי' רחמנות כו' ומדרגת השבטים יוצאי ירך יעקב הם במדרגה שלמטה ממנו דהיינו לעורר רחמים רבים על ניצוץ אלקות השורה בנפשו