ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח ד

בנות כו'. אך נתעלה יותר להיות בבחי' ומדרגת אדם בארח אצילות דלעילא שע"ז נאמר ורדו בדגת הים כו'. אך משה היה עניו מכל האדם והחזיק א"ע רק בבחי' עצם מדרגתו דמן המים משיתיהו וע"כ הוה דחיל לבא לפרעה שנק' התנים הגדול. מאחר דזה לעומת זה עשה הוא מלחמה. אבל הקב"ה אמר לו בא אל פרעה כי משה אתמר ביה ורדו בדגת הים כו' וע' בת"ז ריש תקון ע':

והנה עפ"ז יובן ג"כ ענין סעודת לויתן ושור הבר דלעתיד. כי הנה גם לפי' הרמ"ז דורדו בדגת הים כו' קאי על בי"ע או על המלאכים דאצי' מ"מ לגבי הנשמות החדשות שיתגלו לעתיד מבחי' סוכ"ע. י"ל פי' ורדו בדגת הים כו' דקאי על נשמות עליונות דאצי' הנק' נוני ימא שיצטרכו להתעלות ע"י הנשמות שיתגלו לעתיד וזהו ענין סעודת לויתן כנ"ל. ואע"ג דאיתא בשע"ק ח"ג דהנשמות דעכשיו שרשן גם כן מא"ק ע"ש בענין יחידה שהיא מא"ק כו'. אך הנה מבואר בע"ח דא"ק נקרא אדם דבריאה ועקודים נקרא אדם דיצירה וכללות האצילות נקרא אדם דעשייה. שע"ז נאמר כולם בחכמה עשית. ובחי' אצילות אינו אלא בחי' אור א"ס כו'. ועמ"ש מזה בביאור ע"פ מוצאיהם למסעיהם בפ' מסעי ולכן לע"ל שיהיה גילוי אור א"ס הסוכ"ע בחי' אצילות העליון לכן גם נשמות הגבוהות והעצומות דעתה בחי' נוני ימא ששרשם מבריאה העליון וכמ"ש בת"ז בסופו אדם דבריאה דאיהו ים ואדם דיצירה שור כו'. יתעלו ע"י נשמות החדשות שיתגלו לעתיד בב"א. ועיין מענין נשמות החדשות בספר הגלגולים פ"ז. ועוד יובן ענין גילוי נשמות חדשות שמבחי' סוכ"ע שיתגלו לע"ל ממ"ש בפ' ויצא סד"ה ושבתי בשלום אל בית אבי והי' הוי' לי לאלקים כו' ע"ש. והענין כי שרש הנשמות נמשכים משם הוי' וכמ"ש בד"ה ראה אנכי נותן ובד"ה ולא אבה הוי' אלקיך לשמוע אל בלעם כו' רק שנמשכו אח"כ ע"י שם אלקים לירד ולהתלבש בגוף (ועיין זח"ג ר"פ במדבר ומ"ש ע"פ מה טובו). אכן לעתיד שאמר יעקב ששם הוי' יהי' רק בבחי' שם אלקים לגבי גילוי עצמות אור א"ס ב"ה שיתגלה אז. והיינו דכמו שם אלקים הוא מגן ונרתק שבו ועל ידו נמשך שם הוי'. וזהו כי הוי' הוא האלקים. כך לעתיד יהי' הגילוי מעצמות אור א"ס ב"ה ע"י שם הוי' שיהיה בבחי' שם אלקים לגבי גילוי ההוא מעצמות אור א"ס כו' וזהו ענין הנשמות החדשות שיומשכו אז מאור א"ס הסוכ"ע רק שיומשכו ע"י בחי' אלקים דלעתיד שהוא שם הוי' כו' ועמ"ש בד"ה אני ה' אלקיכם דפ' ציצית בענין מ"ש שני פעמים כ"א ישראל יהי' שמך בפ' וישלח הא' ע"י המלאך (שם ל"ב כ"ט) והב' ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו (שם ל"ה יו"ד) ואפשר לומר שזה נגד ב' בחי' נשמות הנ"ל דעתה ודלעתיד כו' ועיין שם:

להבין ענין משמח חתן וכלה ומשמח חתן עם הכלה (ועמש"ל ס"פ ויגש), הנה חתן וכלה נק' יעקב ורחל כמבואר בפע"ח שער העמידה. והענין כי כנס"י נק' רחל והיא מלכות דאצילות המתלבשת בבי"ע כרחל לפני גוזזיה נאלמה הם הנבראים שהם בבחינת יש הפך בחי' א"ס ומוכרחת לירד ולהשפיע להם ולכך נק' כלה* שתשוקתה לעלות ולהתכלל באור א"ס רק שבע"כ יורדת לפני גוזזיה נאלמתי דומיה (ועמ"ש סד"ה את קרבני לחמי ובד"ה אלה מסעי). ויעקב נקרא חתן חות דרגא מבריח מן הקצה אל הקצה (עיין בפ' תרומה דקע"ה ע"ב) המשכת אא"ס מריש כל דרגין בבחי' רחל היא בחי' כלה המקבלת המשכה והשפעה זו ונעשה בחי' יחוד והיינו המשכת סובב בממלא. והנה המשכה זו נק' בשם יעקב ע"ש כי יעקב אותיות יבקע כמ"ש בע"ח של"א ספ"א יבקע צורים במדבר (בתהלים סי' ע"ח ט"ו), וכתיב אז יבקע כשחר אורך (בישעיה סי'