ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט ד

מזה דהיינו כשא"א להיות התפעלות המדות כ"א ע"י נגינה ושיר כו' וכענין החילוק בין כהנים ללוים שלוים היו בשיר וכהנים בחשאי ברעותא דלבא כו' שהוא בחי' פנימית הלב. ועמ"ש בפ' שמות בד"ה קול דודי שבחי' הראשונה נק' באר שבע כו' והיינו בהיות חו"ב בגדולת ה' בהתרחבות גדול במוחו ומחשבתו וע"כ יכול הוא לעורר מדת האהוי"ר בהתגלות לבו ע"י עסק המחשבה בלבד אבל מי שמוחו קטן כו' ע"ש. ולכן א"ש דבחי' נערים שזהו בחי' קטנות צ"ל ממשתה נגינתם דייקא. ועוד יובן זה דהנה בפ' וישב דקפ"ב ע"ב כ' ה"נ אתקרי איהו בשמא דילה דכתיב והוא נער כו' הרי מובן דעיקר בחי' קריאת שם נער בצדיק עליון דאצילות הוא ע"ש המל' שנק' כן וכמ"ש במק"מ שם שהמלכות לפעמים נק' נער ולפעמים נק' נערה ולכך גם ז"א נק' נער כשמה כו'. ופי' וענין שהמל' נק' נער בלא ה' מבואר בפ' בא דל"ח ע"ב דכל זמן דלא קבילת דכר אקרי נער כו' ונתבאר הפי' ע"ז בעבודת ה' לקמן בשיר השירים ע"פ לריח שמניך דפי' עד לא קבילת היינו שעדיין לא זרח אלקות בתוך הלב ולבו אטום כבתולה כו'. ובמ"א נתבאר שזהו אף שנמשך ונתפשט ההתבוננות בלב אבל הוא בחיצוני' הלב ולא נקלט בפנימית הלב ונק' אירוסין לבד וכה"ג נתבאר לקמן בפ' מטות ע"פ ואשה כי תדור בפי' וענין בנעוריה בית אביה כו' וזהו ענין חסד נעוריך וכו' ע"ש. גם הנה גבי חסד נעוריך כתיב לכתך אחרי במדבר ופי' לכתך אחרי זהו בחי' אתכפיא אבל עדיין אינו בבחי' לאהפכא חשוכא לנהורא שיהיה גילוי פנימית נקודת הלב כמש"ל באריכות ע"פ זכור את אשר עשה לך עמלק כו'. ולכן מכ"ז יובן דבבחי' ומדרגת זו שנק' נערים צריך ליגיעה רבה ועצות לעורר האהבה וזהו ענין ונערים ממשתה נגינתם שהקול והנעימה מעורר הכוונה משא"כ גבי חתנים א"צ לזה כי פנימית הלב מתאחדת עם המוח בבחי' תרין ריעין דלא מתפרשין). ושירה היא על היין נכנס יין יצא סוד מהעלם לגילוי וזהו ממשתה נגינתם נגינה ומשתה יין אבל החתנים הם למעלה מבחי' יין אלא מחופתם עצמם וזהו אכלו רעים לעילא שתו ושכרו דודים לתתא כי לתתא בבחי' דודים צ"ל שתו ושכרו משא"כ למעלה בבחי' רעים כו' (ועמ"ש סד"ה באתי לגני בענין רעים ודודים ומ"ש בד"ה לבבתני מענין בחי' אחותי ובחי' כלה ובמ"א נת' דשבת הוא בחי' אכלו רעים ויו"ט הוא בחי' שתו ושכרו דודים):

ג ואחר כ"ז יובן פי' והיה אור הלבנה כו', דהנה איתא נערים פני זקנים ילבינו, כי הנה זקנים הוא כמארז"ל איזהו זקן שקנה חכמה, קנין הוא המשכה מהעלם אל הגילוי ומקור המשכת חו"ב הוא מדיקנא דא"א אבא יונק ממזל השמיני ואימא ממזל הי"ג וזהו זקן שקנה חכמה שקנין והתהוות החכמה נמשך מבחי' דיקנא. וזהו והחכמה מאין תמצא מבחי' שאין ערוך שהוא רק בחי' שערות וכמ"ש בד"ה ועשית בגדי קדש כו'. וגם שערות אלו הן הן הלכות התורה ושער רישיה כעמר נקא וכמארז"ל במ"ת נדמה להם כזקן כו' והנה השערות והדיקנא שרשה ממו"ס אכן נמשכה רק מבחי' ז"ת דמו"ס עד"מ השערות באדם הן רק בחי' צומח, וצומח הן בחי' ז"ת שהם המדות כו' ולכן זקנה ושיבה הוא בן ע' שנה שהם ז' מדות הכלולים כל אחד מעשרה. והנה הנערים הם למטה הרבה מבחי' ומדרגת זקן כמובן ע"פ הנ"ל. אך לע"ל שיהיה עליות העולמות ע"ז אמר נערים פני זקנים ילבינו שגם בחי' הנערים יתעלו כ"כ עד שיהיו למעלה מבחי' זקן שקנה חכמה (ועד"ז אפשר לומר מש"ש בת קמה באמה הוא כמ"ש במ"א ע"פ רני ושמחי בת כו' שיש ג' מדרגות לא זז מחבבה עד שקראה בתי ואח"כ אחותי ואח"כ אמי כו' ולעתיד כתיב רני ושמחי בת שבחי' בת תתעלה ביתר שאת ולהיות