ויסע משה

שפג

בעזר"ה

ויסע1 משה2 את ישראל מים סוף מדבר שור כו'. הנה לשון ויסע משמע שהסיעם3 בעל כרחם לפי שכאשר ראו והשיגו בבחי' ההעלם דשם הוי' דלעילא הנ"ל בשעת קריעת י"ס שהים נעשה לחרבה כו' והם נתעלו אז להיו' בבחי' התקשרו' ממש בשם הוי' זה ע"י משה שהעלה אותם וחיבר <קנא>

וקישר אותם שם ע"כ לא רצו כלל ליסע ולנתק א"ע ממדרגה הגבוה הזאת שהיא ההתדבקו' בבחי' עצמו' אור א"ס שהוא בחי' סובב כ"ע בכלל כנ"ל ובאמת צריך שיהי' בחי' גילוי אור א"ס למטה בעלמא דאתגליא ע"י תורה ומע"ט כידוע כמ"ש4 כי לא לתוהו ברא' לשבת יצרה כו' וכמ"ש במ"א ולזה הי' כל עיקר הכונה של המאציל כדי שיהא לו דירה5 בתחתונים

שפד

דוקא כידוע וזהו שאמר ויסע משה את ישראל מי"ס שהסיעם משם בע"כ והורידם לבחי' עלמא דאתגליא אע"פ שלא רצו כו' ומדבר שור הוא בחי' עלמא דאתגליא כי פי' שור6 מלשון ראיה והבטה הוא כמו אשורנו7 ולא עתה כו' והיינו שחזר משה והסיעם מעלמא דאתכסיא הנק' טורי8 חשוכא והוא בחי' העלם הרצון לבחי' עלמא דאתגליא וזהו מים סוף מדבר שור כו' וד"ל ואח"כ ויבאו9 מרתה כו' כי בעלמא דאתגליא מתחיל שרש עה"ד טו"ר כידוע ויש שרש וראש שם ליניקו' החיצונים הנק' מים המרים כמ"ש בזהר10 דאית מיין כו' מים צלילן מיין מתיקין ואית מיין מרירן כו' ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם כמ"ש רגליה11 יורדות מות והיא בחי' מל' דנוגה שנק' מר ממות וכמ"ש ומוצא12 אני מר ממות את האשה כו' וכתיב ראה נתתי לפניך החיים והטוב ואת המות והרע ובחרת בחיים כו' להיותה תכלית הסיגים ושמרי הדינין הקשין ולכך נק' שמה מר"ה מ"ר ה"א כו' ויצעק13 אל ה' ויורהו ה' עץ וישלך אל המים וימתקו פי' הורה ה' לו בחי' עץ החיים שלמעלה מעה"ד טו"ר כו' ובו נמתקו כל הדינין הקשי' שנאחזי' בעה"ד כו' והשלכה זו מעץ החיים לעה"ד ירידה גדולה היא אך בשביל המתקו' הדינין שם הושלך עץ מעץ החיים כו' וד"ל.

ונמצא מובן מנסיעה זאת שהסיעם בע"כ מים סוף מדבר שור שהוא ירידה לעלמא דאתגליא ובנסיעה הראשונה די"ס היו בבחי' עלי' והרי יש כאן עלי' וירידה ואח"כ באו מרתה הי' כאן ג"כ ירידה ואח"כ עלי' בהמתקת הדינין בעץ החיים כו' ובנסיעה שאחריה לאלימה היתה בחי' עלי' שבאו שם ומצאו י"ב עינות מים ושבעים תמרים כו' ובנסיעה שאחריה במדבר סין הי' בהם בחי' ירידה ממדריגה שהרי נא' שם וילונו14 כל עדת כו' מי יתן מותנו במצרים כו' כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית וכו' ועד"ז הי' כל המ"ב מסעות שלהם הכל בדרך עלי' וירידה כמבואר למעיין בהן והענין הוא לפי שבחי' שם מ"ב הי' במ"ב מסעו' שלהם כידוע15 ומבואר בכתבי האריז"ל ובחי' שם מ"ב הוא הולך ואור הכל בדרך עלי' וירידה לפי שהוא עולה בבחי' הגבורו' שהוא בבחי' רצוא ושוב וכמו ע"ד דוגמא מעפיפת העופות בכנפיהם שהכנף מנדנד למטה ולמעלה כו' וכך במלאכי' כתיב ובשתים16 יעופף בבחי' רו"ש וזהו ענין הלוך17 ונסוע הנגבה שנא' באברהם וגם כאן היה בכללו' שם מ"ב שהן שש כנפים בפרט במלאכי' וכך הי' נוסעי' בבחי' עלי' וירידה

שפה

כו' שהי' משה מנהיגם עפ"י שם זה לפעמי' בבחי' עלי' ולפעמים בבחי' ירידה כו' והוא לפי אופן המדה שבשם אם חסד שבחסד או גבורה שבחסד וכידוע שהמדות כלולים זה מזה ע"כ הי' נסיעתם פעם בבחי' חסדים ופעם בבחי' גבורות וכמו בנסיעה דמרה הי' בבחי' גבורה שבחסד וכיוצא ולכך נמתקו המים שם ונק' גבורות ממותקו' כו' וכמבואר פרטי המסעו' לי"ח וד"ל ובזה <קנב>

יובן ג"כ מה שלפעמים הי' נסיעתם בבקר ולפעמים בערב וכמ"ש בבקר18 נעלה הענן כו' כי עפ"י19 ה' יחנו ועפ"י יסעו הכל בשם מ"ב זה ולפעמי' הי' הנסיעה ביום שהוא בבחי' החסדים כמ"ש כי20 חסד אל כל היום ולפעמים הי' נוסעי' בלילה שהוא בבחי' הגבורות והכל ע"י משה שהי' מסיעם עפ"י שם הוי' והוא שם מ"ב בכלל וד"ל.


1) ויסע משה: הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי. נעתק מגוכתי"ק 1025 (לא, א).

מאמר זה באריכות נדפס בתו"ח בשלח [הוצאת קה"ת — תשס"ג] קמט, ד. — ד"ה וירא ישראל. ומקבילו בתו"א בשלח סא, ד.

וראה מאמרי אדה"א בשלח ע' קלד ומקבילו בתו"א שם סב, ב.

וראה גם אוה"ת תשא ע' א'תתקצח. מסעי ע' א'שפג.

מאמר זה הוא המשך לד"ה לפנ"ז וירא ישראל את היד הגדולה.

2) ויסע משה את ישראל: בשלח טו, כב.

3) שהסיעם בעל כרחם: מכילתא הובא ברש"י שם.

4) כי לא לתוהו ברא': ישעי' מה, יח. וראה לקו"ת שלח מ, ד. ברכה צו, ג.

5) דירה בתחתונים: ראה תניא רפל"ו. וראה הנסמן בליקוט פירושים לשם.

6) שור מלשון ראיה והבטה: ראה ג"כ תו"ח תולדות קנח, ד.

7) אשורנו ולא עתה: בלק כד, יז.

8) טורא חשוכא: ראה זהר פינחס רמט, ריש ע"ב.

9) ויבאו מרתה: בשלח טו, כג.

10) בזוהר דאית מיין: ראה זהר נח סו, א. שמות ו, א.

11) רגליה יורדות מות: משלי ה, ה.

12) ומוצא אני. . מר ממות: קהלת ז, כו.

13) ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ. . עץ החיים: בשלח טו, כה. ראה ס' הבהיר (סנ"ב) סקס"א. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קח. וש"נ.

14) וילונו כל עדת. . להמית וכו': בשלח טז, ב. ג.

15) כידוע ומבואר בכתבי האריז"ל: ראה זהר תרומה קלב, ב. פרדס שער (כא) פרטי השמות פי"ב. פי"ג. לקו"ת מסעי צב, ב.

16) ובשנים יעופף: ישעי' ו, ב.

17) הלוך ונסוע הנגבה: לך לך יב, ט.

18) בבקר נעלה הענן: ראה נשא י, יא.

19) עפ"י ה' יחנו: בהעלותך ט, כ.

20) כי חסד אל כל היום: תהלים נב, ג.