להבין ענין ק"ש ליל שבת פ' נח  
נוסח שני: שמע ישראל  
נוסח שלישי: שמע ישראל  
תניא בספרי מי כה' אלקינו  
להבין בתוספת ביאור מאמר אנת הוא חד ביום הש"ק פ' וירא  
נוסח שני: פתח ואמר אנת הוא חד  
שמע ישראל  
להבין מאמר הזוהר פ' חיי שרה אר"ש  
להבין בתוס' ביאור שרש ענין הנ"ל  
להבין ענין מ"ש בתיקונים דקוב"ה ושכינתי' יגערו בס"מ  
להבין שרש התהוות הזמן  
ויהיו חיי שרה  
ותוספת ביאור הדברים הנ"ל  
אני הנה בריתי אתך  
להבין שרשן של הדברים הנ"ל  
להבין מאמר הזוהר פ' ויצא ע"פ ויקח מאבני המקום ליל ש"ק פ' ויצא  
נוסח שני: בזוהר פ' ויצא ע"פ ויקח מאבני המקום  
למה נסמכה פ' מיתת מרים לפ' פרה  
ויאבק איש עמו ליל ש"ק פ' וישלח  
נוסח שני: בזוהר פ' וישלח ויאבק איש עמו  
להבין מאמר הזהר פ' וישב ר"ש פתח אך אל הפרוכת  
נוסח שני: בזוהר פ' וישב ר"ש פתח אך אל הפרוכת  
ענין מצות פדיון הבן יום א' ערב חנוכה  
נוסח שני: וידבר גו' קדש לי כל בכור  
מזמור שיר חנוכת הבית לדוד  
חנוכת הבית לדוד  
רבת את ריבם  
רני ושמחי בת ציון  
להבין שרשי הדברים הנ"ל  
נוסח שני: ביאור רני ושמחי בת ציון ש"ק פ' ויגש  
נוסח שני: בזהר פ' ויגש ויברך יעקב את פרעה  
יהודה אתה יודוך אחיך שבת פ' ויחי  
להבין שרש הדברים הנ"ל יום א' פ' שמות  
נוסח שני: יהודה אתה יודוך אחיך  
להבין שרשן של הדברים הנ"ל  
נוסח שלישי: ביאור יהודה אתה  
הטוב שמך ולך נאה להודות  
[אדון הנפלאות] אשירה לה' כי גאה גאה  
יונתי בחגוי הסלע  
להבין שרשי הדברים הנ"ל  
וקבל היהודים פורים בסעודה  
נוסח שני: וקבל היהודים  
ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך  
אם ישים אליו לבו בסעודה הנ"ל  
ביאור על הנ"ל  
בגמרא (מסכת פסחים קיט, ב) דרש רב עוירא עתיד הקב"ה לעשות סעודה  
נוסח שני: הנותן שלג כצמר  
ענין יין המשומר (המשך)  
ביאור שני לדרוש ע"פ יונתי בחגוי הסלע  
הראיני את מראיך יום שבת פ' צו  
נוסח שני: הראיני את מראיך  
ועשית ציץ  
וירא ישראל את היד הגדולה שביעי של פסח  
ויסע משה  
ביאור הדברים ע"פ וקבל היהודים  
נוסח שני: ביאור ע"פ וקבל היהודים  
להבין ענין מה שארז"ל אין אדם עובר עבירה  
אם בחוקותי תלכו  
להבין שרשי הדברים הנ"ל  
להבין מ"ש באיוב (מ') ואם זרוע כאל לך