להבין ענין ק"ש ליל שבת פ' נח א
נוסח שני: שמע ישראל טו
נוסח שלישי: שמע ישראל יז
תניא בספרי מי כה' אלקינו כז
להבין בתוספת ביאור מאמר אנת הוא חד ביום הש"ק פ' וירא לו
נוסח שני: פתח ואמר אנת הוא חד מו
שמע ישראל נט
להבין מאמר הזוהר פ' חיי שרה אר"ש סו
להבין בתוס' ביאור שרש ענין הנ"ל עו
להבין ענין מ"ש בתיקונים דקוב"ה ושכינתי' יגערו בס"מ פו
להבין שרש התהוות הזמן פח
ויהיו חיי שרה צ
ותוספת ביאור הדברים הנ"ל צה
אני הנה בריתי אתך צז
להבין שרשן של הדברים הנ"ל קד
להבין מאמר הזוהר פ' ויצא ע"פ ויקח מאבני המקום ליל ש"ק פ' ויצא קטו
נוסח שני: בזוהר פ' ויצא ע"פ ויקח מאבני המקום קלא
למה נסמכה פ' מיתת מרים לפ' פרה קמא
ויאבק איש עמו ליל ש"ק פ' וישלח קמח
נוסח שני: בזוהר פ' וישלח ויאבק איש עמו קסד
להבין מאמר הזהר פ' וישב ר"ש פתח אך אל הפרוכת קעד
נוסח שני: בזוהר פ' וישב ר"ש פתח אך אל הפרוכת קפט
ענין מצות פדיון הבן יום א' ערב חנוכה קצח
נוסח שני: וידבר גו' קדש לי כל בכור רא
מזמור שיר חנוכת הבית לדוד רג
חנוכת הבית לדוד רח
רבת את ריבם ריא
רני ושמחי בת ציון ריב
להבין שרשי הדברים הנ"ל ריח
נוסח שני: ביאור רני ושמחי בת ציון ש"ק פ' ויגש רכח
נוסח שני: בזהר פ' ויגש ויברך יעקב את פרעה רמ
יהודה אתה יודוך אחיך שבת פ' ויחי רמח
להבין שרש הדברים הנ"ל יום א' פ' שמות רסא
נוסח שני: יהודה אתה יודוך אחיך רעח
להבין שרשן של הדברים הנ"ל רפד
נוסח שלישי: ביאור יהודה אתה רפה
הטוב שמך ולך נאה להודות רפז
[אדון הנפלאות] אשירה לה' כי גאה גאה רצ
יונתי בחגוי הסלע רצא
להבין שרשי הדברים הנ"ל שב
וקבל היהודים פורים בסעודה שיז
נוסח שני: וקבל היהודים שכו
ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך שלב
אם ישים אליו לבו בסעודה הנ"ל שמ
ביאור על הנ"ל שמא
בגמרא (מסכת פסחים קיט, ב) דרש רב עוירא עתיד הקב"ה לעשות סעודה שמב
נוסח שני: הנותן שלג כצמר שמו
ענין יין המשומר (המשך) שמח
ביאור שני לדרוש ע"פ יונתי בחגוי הסלע שמט
הראיני את מראיך יום שבת פ' צו שס
נוסח שני: הראיני את מראיך שסט
ועשית ציץ שעא
וירא ישראל את היד הגדולה שביעי של פסח שעד
ויסע משה שפג
ביאור הדברים ע"פ וקבל היהודים שפה
נוסח שני: ביאור ע"פ וקבל היהודים שצו
להבין ענין מה שארז"ל אין אדם עובר עבירה תג
אם בחוקותי תלכו תד
להבין שרשי הדברים הנ"ל תיז
להבין מ"ש באיוב (מ') ואם זרוע כאל לך תל