נוסח שני: ענין החלצו מאתכם

תריא

ביאור1

ענין החלצו מאתכם תחלצו מבעי' לי' דהא מאתכם משמע ולא כולכם והחלצו משמע כולכם דהא כתי' וידבר2 משה אל העם לאמר החלצו. אך הענין כי הנה הז'3 גוים הם הז' מלכים שאחר הבירור הסיגים והפסולת כמו אברהם4 שיצא ממנו ישמעאל שכבר יצא והוברר ונעשה סיגים וקליפות דהיינו למטה נעשה קליפה אבל לא למעלה, והנה מתחילה הוברר האצי' ומה שלא נכלל באצי' נעשה בריא' והכל בסט' דקדושה בחי' ביטול כי כל קדושה הוא בחי' ביטול רק באצי' הוא ביטול גמור ובריאה הוא יש ובטל כמו וצבא השמים לך משתחוים וכתיב הן5 שמים לא זכו בעיניו כו' ואף במלאכיו6 ישים תהלה וכמארז"ל אפקוהו7 למט"ט עד שבהשתלשלות נעשה סיגים ממש וז"ש נתן8 עיניו במקדש ראשון והרי פעם אמרו שטן9 ופנינה לש"ש נתכוונו אך שניהם אמת כי כך הוא דרך השתלשלות שלמעלה הוא לש"ש וכל מה שנשתלשל למטה יותר נעשה מקטרג ואמר החכם ירא איוב כו' וכ"ז הוא ענין הז'

תריב

עממין אך ענין מדין הוא מ"ש בס"ד עד10 לא הוי מתקלא כו' ולא היו משגיחין אפין באפין כו' והוא בחי' אבא וזהו בחי' תהו זת"ז רה"ר שלא הי' שייכות לחסד עם גבורה שהחסד הי' חסד שבחסד וגבורה הי' גבורה שבגבורות והתיקון הוא להיות בהתכללות והיינו ע"י מ"ה כי השבירה היתה בבחי' ב"ן עולם הנקודים והם ב' ענינים א' בכלים להיות החסד כלול מגבורה וגבורה מחסד ונמצא שהחסד שבגבורות וגבורה שבחסד קרובים להיות שוים כו' והכל באורות שע"י רבוי הכלי מחזיק האור יותר שהשבירה היתה מפני מיעוט הכלים ולא היו יכולין לסבול האור בתוכן ועיקר התיקון הוא ע"י האורות שהאורות הם המחברים וכוללים מפני שנתרבה הארתן ולא עוד אלא דאתחלפו דוכתייהו אור החסד בכלי הגבורה כו' וזהו ענין ימינך11 ה' נאדרי בכח שמאלא12 אתכליל בימינא וימינך הוי' תרעץ אויב הוא להיפוך.

והנה מדין הי' משרש התהו קודם התיקון ולא הי' אפין באפין ולכך בא יתרו קודם מ"ת כמ"ש13 בזהר לאכנעא מלך וכהן כי התורה הוא התקון כמ"ש ה'14 יברך את עמו בשלום וצ"ל ביטול בחי' מדין והנה שרש התיקון הוא גילוי הוי' יו"ד חכמה בחי' ברק כו' ישת15 חשך סתרו הוא כתר (אשתא דדליג לטורא חשוכא מל' נכלל בכתר) כי מגלה16 עמוקות מני חושך שי"ס שהם בגלוי הוא למעלה בהעלם ג"כ וכך כל ההתכללות חסד שבחסד כנ"ל ובנקודים היינו הגילוי הי' בחי' נקודים והשאר בהעלם ומבחי' חשך של הכתר הי' גילוי החכמה כברק ונקרא17 בזוהר נקודה בהיכלא והיכלא הוא בינה דאימא18 מקננת בכורסייא ונקרא אלהים19 חיים ומלך עולם ויש לה התפשטות אור אך החכמה20 הוא בחי' נקודה בלבד דהיינו כמו למשל בשעה שאדם מעמיק בלימודו ונפל לו שכל חדש שהשכל ההוא אינו אלא נקודה והוא ברק המבריק בתוך רוח בינתו המתפשט באור בהיכלא והמחבר להיות נקודא בהיכלא הוא הדעת כי הדעת21 עולה עד קרומא דאוירא אויר שלפני הקרום דחפייא על מוחא סתימאה כנ"ל שהיא מעצמות אור א"ס כמו במשל להיות נובע השכל מלמעלה מן השכל מלמעלה מן השכל ועי"ז חבור חו"ב22 תרין רעין כו' והוא ענין עסק23 בתורה לשמה לשמה דתורה להיות התורה בבחי' חכמה והוי"ו בחכמה כו'

תריג

כמ"ש בזה"ק דוד24 קשיר אורייתא דלעילא בקוב"ה אורייתא דלעילא חכ"ע כי גם חכמה תתאה נק' תורה ואורייתא סתם חכמה סתם אבל אורייתא דלעילא חכ"ע נקשר בקוב"ה להיות בה השראת אור א"ס וזהו או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי שבבחי' שלום העליון נעשה שלום התחתון כמ"ש אל25 דעות הוי"ה ב' דיעות דעת עליון המחבר חו"ב ודעת תחתון המחבר המדות להיות התכללות במדותיו חסד שבגבורה וגבורה שבחסד כי יש גבורה בלא חסד כמו דור26 המבול שנענשו בשביל חטאם ולא בשביל תיקון שהרי אין להם חלק לעוה"ב וכן אנשי סדום מבול של אש אין להם חלק לעוה"ב, וכן מצרים רק באבוד27 רשעים רינה לעולם שעולם נהנין כו' אבל כי28 את אשר יאהב ה' יוכיח יסורין של אהבה הן כמו שמרחיצין את הקטן לטובתו כו' ולא בשביל החטא כי החטא נמחל בלא"ה רק שצריך לתקון ותקון לזה הוא מבחי' התכללות גבורה שבחסד והוא ע"י מוחין כמו נה"י דאבא הם מוחין לז"א וע"י התורה מביא תוס' מוחין והיינו ע"י שמתחילה יעשה שלום לי חבור חו"ב ואח"כ שלום יעשה לי שמאו"א נעשה מוחין לז"א להיות התכללות הו"ק כו' והנה כך הוא בנפש חו"ב מוחא ולבא ברשפי אש הלב מתמעט המוח ובמוח מתמעט אש הלב שהם שני הפכים וצ"ל התכללות להיות המוח שליט על הלב והיינו ע"י שיהי' הלב נכנע למוח ויתנהג ע"פ הנהגת המוח להיות ובכל נפשך אליך29 ה' נפשי אשא והיינו בתורה ואשים30 דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך ועי"ז ממשיך מן המוח אל הלב כו' ע"י עסק התורה לשמה גלוי אא"ס בחכמה כו' והמדות הם עה"ד טו"ר כי בחז' דז"א מסתיים יסוד אימא כו' והתכללות המדות להיות כלולים בטוב הוא ע"י התורה שהיא להבדיל31 בין הטמא ובין הטהור כו' והוא המברר כנ"ל ובירור המדות הוא ע"י מוחין כי בתוס' מוחין נעשה התכללות ומוחין נמשכו מבחי' אבא לכן כתיב נקום נקמת הוי"ה מאת המדינים אחר תאסף כו' שלא הי' יכול להיות מלחמה זו רק בימי משה לכן אף שנקנסה עליו עלה32 אל הר העברים כו' מ"מ המתינו לו עד שינקום והיינו מפני כי משה33 יסוד אבא ספרא34 רבא וירא35 ראשית לו (אלא שזכה לבינה והוצרך להיות התקון דווקא ע"י כו') כי מדין הוא מבחי' הפירוד שקודם התיקון עד לא הוו אפין באפין שלכן אריכות הגלות הזה, שבחורבן בית ראשון ע"י שהי' מז' עממים ז' מלכי' שאחר התיקון שהי' כלים לפי הכלי כך הוא התיקון הגבול ימי36 שנותינו בהם ע' שנים משא"כ שרש

תריד

התיקון שהי' מעולם התהו עולם התיקון שלפני זה צריך שיהי' זמן ארוך כו' וצ"ל בחי' משה יס"א מקור התורה שכל התורה הוא תורת משה וקודם מ"ת בא יתרו להכניע א"ע כי ה' יברך את עמו בשלום אתעדל"ע שלפני אתעדל"ת כנ"ל וזהו נקמת הוי' כי קודם התקון בעולם התהו לא היו שמות אלו אהי' הוי' אלא קראן בשמות נוכראן כו' כמ"ש בזהר, לכל מטות ב"י והחלצו כולכם שכולם היו צריכים להיות מבחי' התכללות שלכן הי' ע"י משה שבימי משה הי' המלחמות בכללות ישראל ביחד משא"כ אח"כ כתיב יהודה37 יעלה כו' שלא הי' ביחד, כי להיות התכללות כללות ישראל שהם ו"ק דז"א מחנה38 יהודה מזרחה כו' ומחנה ראובן תימנה כו' ובשם39 אלהינו נדגול כו' הוא ע"י מוחין דאבא שמשם הוא התכללות יעשה שלום לי וכן שלום יעשה לי כו' וד"ל.


1) ביאור: הנחת המהרי"ל. נעתק מכת"י 1824 נב, א. נדפס בתוס' הגהות בלקו"ת מטות פז, א. ראה בהנסמן לעיל ע' תקצ.

2) וידבר משה אל העם לאמר החלצו: מטות לא, ג.

3) הז' גוים הם הז' מלכים: ראה גם סה"מ תקס"ב ח"א ע' קסח. תקס"ה ח"א ע' תיז. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' ג ואילך. לקו"ש חכ"א ע' 220 והערה 39 שם.

4) אברהם שיצא ממנו ישמעאל: ראה פסחים נו, א.

5) הן שמים לא זכו בעיניו: איוב טו, טו.

6) במלאכיו ישים תהלה: איוב ד, יח.

7) אפקוהו למט"ט: חגיגה טו, א.

8) נתן עיניו במקדש: סוכה נב, סע"א.

9) שטן ופנינה לש"ש נתכוונו: ב"ב טז, א.

10) עד לא הוי' מתקלא: זהר תרומה קעו, ב.

11) ימינך ה' נאדרי בכח: בשלח טו, ו.

12) שמאלא אתכליל בימינא: ראה זח"ג קעו, א. קעח, א-ב. וראה אוה"ת דרושים לשבועות ע' קצב.

13) כמ"ש בזוהר לאכנעא מלך וכהן: ראה זוהר שמות סז, ב.

14) ה' יברך את עמו בשלום: תהלים כט, יא.

15) ישת חשך סתרו: תהלים יח, יב.

16) מגלה עמוקות מני חשך: איוב יב, כב.

17) ונקרא בזוהר נקודה בהיכלא: זח"א ו, רע"א. ראה לקו"ת ר"פ ראה יח, ב.

18) דאימא מקננת בכרסייא: תקו"ז ת"ו (כג, א). ע"ח שער (מז) סדר אבי"ע פ"ג. שער (מב) דרושי (כללות) אבי"ע פי"ג. תניא פל"ט.

19) אלקים חיים ומלך עולם: ירמי' יוד, יוד.

20) החכמה הוא בחי' נקודה בלבד: ראה תו"א לך יא, ג. משפטים עח, ד. לקו"ת חקת סו, ג.

21) הדעת עולה עד קרומא דאוירא: ראה ד"ה למען דעת תרס"ט ע' מב.

22) חו"ב תרין ריעין: זח"ג ד, א.

23) עסק בתורה לשמה לשמה דתורה: ראה פע"ח שער הנהגת הלימוד. וראה לקו"ת שלח מז, ריש ע"ג. לקו"ש חכ"ג ס"ע 146 ואילך וש"נ.

24) דוד קשיר אורייתא דלעילא בקוב"ה: זח"ג רכב, ב. וראה אוה"ת שבועות ע' קעז.

25) אל דיעות ה' ב' דיעות: שמואל-א ב, ג. וראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רסב. וש"נ.

26) דור המבול. . אין להם חלק לעוה"ב: ראה סנהדרין קז, ב.

27) באבוד רשעים רינה: משלי יא, י.

28) כי את אשר יאהב ה' יוכיח: משלי ג, יב.

29) אליך ה' נפשי אשא: תהלים כה, א.

30) ואשים דברי בפיך: ישעי' נא, טז.

31) להבדיל בין הטמא ובין הטהור: ע"פ שמיני יא, טז.

32) עלה אל הר העברים: פינחס כז, יב.

33) משה יסוד אבא: לקו"ת מהאריז"ל פ' שמות. וראה ע"ח (שער הארת המעיין זו"ן) של"ב, פ"ב. לקו"ש ח"ו ע' 246.

34) ספרא רבא: תרגום אונקלוס ברכה לג, כא.

35) וירא ראשית לו: ברכה לג, כא.

36) ימי שנותינו בהם ע' שנה: תהלים צ, י.

37) יהודה יעלה: שופטים א, ב.

38) מחנה יהודה מזרחה: במדבר ב, ג ואילך.

39) ובשם אלקינו נדגול: תהלים כ, ו.