שאו את ראש תלז
ענין החושן ואפוד תמו
ביאור לדרוש דאם בחוקותי תלכו תמו
משה ידבר חג השבועות תנד
מראיהם ומעשיהם חג השבועות תסד
להבין שרשי הדברים הנ"ל תע
ולהבין כל הנ"ל בתוספת ביאור תעז
נוסח שני: משה ידבר תפד
מאמר הזוהר נשא בחללא דגולגלתא תפו
כה תברכו את בנ"י שבת פ' נשא תפח
להבין שרשי הדברים תצז
בהעלותך את הנרות פ' בהעלותך תקו
זוהר פ' שלח והי' ביום ההוא תקי
ועתה יגדל נא כח שבת פ' שלח לך תקיג
להבין שרשי הדברים תקכג
ויאמר ה' אל אהרן אתה ובניך אתך תשאו שבת פ' קרח תקלג
נוסח שני: זוהר קרח מאן דעביד ימינא שמאלא תקמב
אז ישיר ישראל תקמה
להבין שרשי הדברים תקנה
נוסח שני: עלי באר ענו לה תקסה
ברוך שאמר והי' העולם תקסז
נוסח שני: ברוך שאמר והי' העולם (בקיצור) תקפב
נוסח שני: ברוך שאמר והי' העולם תקפה
החלצו מאתכם תקצ
להבין שרש הדברים תר
נוסח שני: לתת נקמת הוי' במדין תרי
נוסח שני: ענין החלצו מאתכם תריא
זוהר פינחס פתח ר' חייא ישבעו עצי הוי' תריד
וידעת היום שבת נחמו תרכו
להבין שרש הדברים תרלה
כי תשמע בקול שבת פ' ראה תרמא
להבין שרשי הדברים תרנ
זהר בלק פתח האי ינוקא ואמר שחורה אני ונאוה שבת פ' ראה תרנו
ר"מ שופטים לא יקום עד א' באיש תרסד
ולא אבה ה' אלקיך שבת פ' כי תצא תרסו
להבין שרשי הדברים תרעג
להבין שרש ענין הקללות שבתוכחה תרפב
כי כארץ תוציא צמחה שבת פ' נצבים תש
קיצורים לד"ה כי כארץ תשט
להבין שרש הדברים תשיב
יסובבנהו יבוננהו תשכב
תורה צוה לנו משה שמחת תורה תשלא
להבין שרש הדברים תשמג
נוסח שני: תורה צוה תשנג
נוסח שני: ביאור על התורה תשנט
נוסח שלישי: לבאר מ"ש שתכלית העבודה תשסו
בהקדמת הזוהר ר"ח פתח כשושנה בין החוחים תשעב