רשימה קצרה ע"ד הכת"י

של

רוב המאמרים שבספר זה נעתקו מבוך 1052.

בוך זה כולל מאמרי אדה"ז, מלוקט מכמה שנים, ורק על אחדים מהם רשום זמן אמירתם (תקס"ה, ועוד).

על הכריכה רשום: מלוקט. ויהי כל הארץ שפה (ע"ש התחלת המאמר הראשון שבהבוך).

רובו כת"י מעתיק, ובכמה מקומות רשימות הגהות ותקונים בגוכתי"ק אדמו"ר הצ"צ, וכן המפתח שבראש הספר חלקו בגוכתי"ק אדמו"ר הצ"צ.

גדלו 2418 ס"מ. כולל קצג דף. בתחילתו נוסף מפתח הדרושים דף אחד.

מדף קמג עד הסיום כולל מאמרים דשנת תקס"ט, ולחלק זה נתייחס להלן:

על מאמרים אלו לא רשום בהבוך השנה שבה נאמרו, אך רשום במקומות אחרים על רוב מאמרים אלו שהם משנת תקס"ט (כמפורט להלן ברשימת המאמרים).

בכמה מקומות חסרים דפים (התחלות וסיומים של מאמרים), וגם הדפים הנמצאים בו נכרכו שלא עפ"י הסדר, ורישום מספרי העמודים נעשה לאחר הכריכה, ולכן א"א לעמוד על סדרם של המאמרים, וכן א"א לקבוע אם היו עוד מאמרים בהמשך זה.

על כמה מאמרים רשום בכמה מקומות שהם הנחות כ"ק אדמו"ר האמצעי, וכדלהלן:

א) ד"ה מים רבים, בסיום מאמר זה בבוך 524 (ט, ב) רשום, חסר בגוף כתיבת ידי קדשו של אדמו"ר נבג"מ.

ב) ד"ה קול דודי, ראה אוה"ת שה"ש ע' רסד.

ג) ד"ה זכור את יום השבת (השני), בסיום מאמר זה בבוך 554 (כז, ב) רשום: תם ונשלם תורת זכור את יום השבת לקדשו שמאדמו"ר שי"נ. וכנראה כוונתו שהי' בגוכתי"ק אדמו"ר האמצעי.

ד) ד"ה ואולם, באוה"ת שלח ע' תקי נדפסו הגהות למאמר זה, ובמ"מ הכת"י שם מצטט מה שרשום ע"ז בכת"י (בוך רח"ל): הגהות לד"ה ואולם חי אני מו"ח ז"ל מתקס"ט.

ולפי זה יש להניח שכל מאמרים אלו משנת תקס"ט הם רשימות כ"ק אדמו"ר האמצעי.