קיצור על הנ"ל

סא

[קיצור1]

(א) הד' מינים יש בהם בחי' אין, על כן על ידם הוא המשכת הדעת. (ב) ומה שאין ההמשכה ע"י ביטול רוחני לבד כ"א ע"י ד' מינים גשמיים שיש בהם בחי' אין וביטול הוא מפני שהגשמיות שרשו גבוה יותר מבחי' כתר סוכ"ע, והיינו חיצוניות הכתר שהוא חיצוניות מבחי' עליונה ביותר, לכן גבוה מהחכ' אף שהוא בחי' פנימיות. (ג) וענין התורה שלום בפמשמ"ע. (ד) וענין שמע"צ וההקפות בס"ת וקליטת הנשמות.


1) קיצור: בהכתבי-יד נרשם אחר המאמר קיצור זה ושאר ההגהות שנדפסו להלן. והם מכ"ק אדמו"ר הצ"צ.