ענין כי שנואה לאה

ק

ענין1 כי2 שנואה לאה כו' ויאהב3 את רחל כו', הטעם הוא משום שבחי' לאה היא גבוה מאד במדרגה היינו בחי' אם הבנים שהעמידה ששה שבטים כו' ולכן לא הכירה יעקב שהוא בחי' מדות עליונות שהן למטה מהשכל כי המדות נמשכות מהשכל כמ"ש לפי4 שכלו יהולל איש וא"כ השכל עצמו הוא למעלה בערך מהם ושם הוא בחי'5 לאה אלא שהיא בחי' האחרונה שבשכל דהיינו בחי' אותיות המחשבה שהן לבושי השכל וע"כ נקראת לאה שהוא מלשון עייפות כמו וילאו6 למצוא כו' שהיא נלאה תמיד מחמת שמקבלת ההשפעה בתמידי' בלי הפסק כי המחשבה משוטטת תמיד ואפי' בחלום יחשוב וידמה כו'. ומ"מ היא למעלה מהמדות שהן למטה מהשכל לגמרי ולכן לא הכירה יעקב משא"כ רחל הוא בחי' עולם הדיבור שלמטה מבחי' המדות שהוא בחי' יעקב ולכן היתה לאה שנואה כי דבר הנעלם ומופלא מההשגה אינו אהוב ואין בו תענוג כלל משא"כ מדבר המושג הוא מתענג ולכן היתה רחל אהובה. וזהו שכניסתו את לאה הי' שלא מדעתו כי היא בחי' שלמעלה מהדעת שלו כנ"ל. אמנם כ"ז הוא קודם שנשאה אבל אח"כ הרי נעשה הוא בעל ומשפיע לה והיא נעשי' בחי' מקבל ממנו, והיינו שירדה בחי' המחשבה מכמו שהיתה קודם בחי' לבוש להשכל בלבד ונמשכה למטה להיות מלבשת גם את המדות ונעשית בחי' מקבל מהמדות כו'.


1) ענין כי שנואה לאה: נדפס כאן מגוכי"ק הצ"צ בס' תקע"ב [מס' 1116]. וראה המאמר בס' מאמרי אדה"ז עה"ת ח"א ע' קסט. וראה גם תו"ח ויצא כז, ג. וראה בארוכה להלן בד"ה ורחל היתה יפ"ת.

2) כי שנואה לאה: ויצא כט, לא.

3) ויאהב את רחל: ע"פ ויצא כט, יח. ל.

4) לפי שכלו יהולל איש: משלי יב, ח.

5) בחי' לאה . . אותיות המחשבה: ראה ס' מאמרי אדה"ז עה"ת ח"א ע' קנו, ובמ"מ שם.

6) וילאו למצוא: וירא יט, יא.