סדר קריאת שמע על המטה

יש לומר קודם הזווג כדי לפרות מזמור לדוד ה' רועי וכו':

צריך ליזהר בנטילת ידים קודם הזווג ולאחר הזווג גם לשפוך מים אצל המטה אחר התשמיש. וכתוב בזוהר לומר זה הלחש: עטיפא בקיטפא וכו':