מוסף לשבת

מוספין קודמין לבזיכין לזאת נכון לומר פרשת בזיכין ולחם הפנים אחר תפלת מוסף שבת: