[ליל יום כפור]

וטוב שלא לישן בליל יום הכפורים אלא לעסוק בתורה:

אחר ערבית יש לומר ד' מזמורים הראשונים שבתהלים כי יש בהם ש"י תיבות כמנין קרי ור"ת וס"ת מהמזמורים מנין קל"א כמנין סמא"ל כדי להנצל מקרי. וגם יכוין בשם יהו"ה בנקוד בברית: