סימן יג

(א)

(א) והוא הדין אם הוא במקום שאין צריך כו'. מהמשך לשון המגן אברהםא שאחר שכתב ובחול צריך למהר כו' כתב הרואה בחבירו דיקראנו לבא לביתו כו', עיין שם.


א) ס"ק ח.