סימן כב

(א)

(א) ובשעת עשיית הציצית לא יברך. כן פסקו המגן אברהםא והש"ך ביורה דעה סימן כחב עיין שם שהאריך בזה. אלא מה שכתב הט"זג ראיה מכסוי הדםד, כיון דגם בכסוי הוכיח הש"ך שם דאין לברך.


א) ס"ק א.

ב) ס"ק ה.

ג) ס"ק א.

ד) הרא"ח נאה הגיה: אינו ראיה.