סימן מ

(א)

(א) מפני שאינו מבטלו כו'. עיין סוף פרק ו דאהלותא שהדלת של פרדסקין אינה חשובה סתימה, הואיל ועשויה להפתח, ולכן נידון מחצה למחצה, כמו בסדין פתוח, אבל דלת פתוחה גריע טפיב.

(ב)

(ב) (ב) אשתו עמו כו'. וכן דעת כל האחרונים (עיין מגן אברהם סימן מדג) ששתקו והודו לו. וכן משמע בגמראד יום טבילה הוה כו', עיין שם ברש"יה. וכן משמע בהדיא בגמרא דסוכהו שהביא הט"זז, דתנא קמא פליג על ר' יוסי, דאף ר' יוסי לא אמר אלא בילדיםח. ואין לחלק בין יום ללילה, דהא בט' באב ויום כפור לא חלקו בזה, עיין ט"ז סימן תרטוט. ואף בילדים סגי כשחולצין, ולא הצריך כלי בתוך כלי, משום דלא חמיר איסורו כל כך. ולא דמי לאבלות דחיישינן משום דאקילו גביהי, ולא משום דקיל איסורא, כמ"ש הט"זיא, אלא משום דחיישינן למזיד, עיין שם בגמראיב ורא"שיג, מה שאין כן הכא דליכא למיחש למזיד, כמבואר בט"ז.

(ג)

(ג) (ג) אם ישנו עליו כו'. עיין בית יוסףיד דלתירוץ האחרון על כרחך צריך לומר שבשמש מטתו אין קרי עליו. ודו"ק.


א) משנה ז.

ב) וראה העו"ב שסט ע' כז. ושם, שאוצ"ל: כמו בסדק פתוח.

ג) ס"ק א.

ד) ברכות כד, א.

ה) ד"ה יום טבילה. וכ"ה באלי' רבה ס"ק ד.

ו) כו, ב.

ז) ס"ק ד.

ח) עי' במ"מ וציונים. ולקמן סי' מד סעיף א. וצ"ע.

ט) ס"ק א. שוע"ר שם ס"א.

י) כתובות ד, ב. וראה שו"ע י"ד סי' שמג וסי' שפג ס"ב. וראה שוע"ר יו"ד סי' קפד ס"ק ו ובקו"א שם ס"ק א.

יא) ס"ק ד.

יב) כתובות שם.

יג) פ"ק דכתובות סי' ט.

יד) ד"ה ישן.