סימן מב

(א)

(א) רצועות של תפילין כו'. עיין סימן קנד סעיף ג אבל צריך עיון ממה שכתב המגן אברהם סימן לב סעיף קטן נאא וסימן לג סעיף קטן דב דנהפוך הוא.

(ב)

(ב) (ב) עד שיעשה בו מעשה כו'. דעלה קאיג, ולא אגט דהוא חול לגמרי, דלא כעולת תמידד דסבירא ליה דיש בו קצת קדושה. וכן הדין בבית הכנסתה.

(ג)

(ג) (ג) מה שנהגו כו'. צריך עיון דהוה תשמיש דתשמיש, עיין סימן [ק]נד סעיף [ג] בהג"ה; ועוד שמיוחד גם כן לטלית שהוא גם כן כחול לנגדן, ומה לי הוא ומה לי דבר אחר. וצריך עיון.


א) וכן הוא בשו"ע רבינו סי' לב סנ"ז.

ב) וכן הוא בשו"ע רבינו סי' לג ס"ג.

ג) בגמרא מנחות לד, ב דלמ"ד הזמנה מילתא היא היכא דאתני עלייהו מעיקרא מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה.

ד) סי' מב ס"ק ה.

ה) דהיכא דאתני עלייהו מעיקרא מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה כמו שנתבאר בשו"ע סי' קנד סעיף ח.