סימן מג

(א)

(א) שמא ישפשף כו'. (עיין תוספותא וט"ז סעיף קטן ד דלא כמ"א שםב, ודו"ק. וכן משמע בבית יוסףג).


א) ברכות כג, א ד"ה חיישינן.

ב) סעיף קטן ח.

ג) ד"ה וכתב בספר התרומה.