סימן נח

(א)

(א) אלא יקרא בשביל ק"ש של לילה כו'. כ"כ הטור ברמזיםא ומש"ש אחר נץ החמה צ"עב דא"כ בלא החזיק בדרך נמי משכחת לה ודו"ק:


א) פרק קמא דברכות סי' ט.

ב) ראה מנחת כהן מבוא השמש מאמר שני פי"ד הובא באליה רבה ס"ק ט. וראה העו"ב (ירות"ו) ח, מה.