סימן סו

(א)

(א) ויש אומרים שאסור להפסיק כו'. הלכה ברורהא וכ"מ בטור וב"י סי' נ"טב שאין דרך לענות אלא כמו שעשה הרא"שג, וכ"פ בש"ע שםד ובסי' נ"אה, וכ"מ בהדיא בלבוש סי' נ"טו שכתב כיצד יעשה כו'ז:

(ב)

(ב) יש אומרים שאין מפסיקין לברך כו'. ר"מ מקוציח ותוספותט וב"יי ובדרכי משהיא שפירש הכל לפני קודם גאל ישראל, ולא קשה מידי כל מה שכתוב באבן העוזריב. ורבי יצחק ברבי יהודהיג לא מסתבר ליה שלעולםיד לא היה מברך רב על התפלין בשעת הנחתן שחרית:

(ג)

(ג) ויש אומרים שאפילו באמצע הפרק כו'. טור מגמראטו. ועיין במה שכתוב בסי' נ"חטז שהתוספותיז והרא"שיח ורשב"איט פליגי על רמב"ןכ והרב רבינו יונהכא ודו"קכב:

(ד)

(ד) ויש אומרים שיכול ג"כ לומר כו'. רמ"אכג, וכן משמע מלשון רוקחכד שבב"יכה ולא יאמר אמת כו' להרחיק כו'. וכוונת המ"אכו צ"ע, דהא מדינא אין צריך לחזור ולקרות כמו שנתבאר בסי' ס' בסעיף ב'כז, וא"כ הפסיק בין ה' לאמת (וגם את"ל דחייא בר רב דף י"דכח, איך קרא כך תחלה). ואם ירצה להחמיר לחזור ולקרות כדי לסמוך, גם לרמ"א יעשה כן. ומשום סמיכה לחתימת אהבת אין לחוש לפ"ד הרשב"אכט בשם הגאונים, וגם הרוקח ס"ל הכי, ומש"ה לא הקפיד אלא על בין ה' לאמת:


א) ס"ק ד.

ב) ד"ה כתב א"א.

ג) למהר לסיים הברכה קודם שיסיים הש"ץ ולענות אמן.

ד) סעיף ד. ולעיל שם ס"ד.

ה) סעיף ב, ולעיל שם ס"ג.

ו) סעיף ד.

ז) עי' כללי הפוסקים וההוראה כלל ג..

ח) הובא בתוס' ברכות יד, ב ד"ה ומנח, ובמרדכי רמז נג, ובהגהות מיימוניות פ"ג מהל' ק"ש אות ב.

ט) אוצ"ל: בתוספות.

י) ד"ה ומ"ש רק אם אירעו.

יא) ס"ק ה.

יב) סעיף ח. וראה גם לקמן קו"א ס"ק ג.

יג) שהובא בתוס' ובמרדכי ובהגהות מיימוניות שם, וברבינו יונה שם ד"ה והורה, וברא"ש פ"ב דברכות סי' י, ומתוכן דבריהם נראה (וכן מפורש ברבינו יונה שם, וכן הוכיח בדרכי משה ס"ק ה) שמפרש דברי רב בגמ' שם שמפסיק ומברך (ולמד מזה אף לענין להתעטף בטליתו. ובדרכי משה שם הוכיח שעכ"פ לענין תפילין כן הוא גם דעת כל הפוסקים הנ"ל).

יד) לתי' הא' בגמ' שם שלעולם היה רב נוהג כן.

טו) ברכות יד, ב - לפירוש רבי יצחק ברבי יהודה וסייעתו (שבקו"א הקודם) דמיירי בברכה.

טז) לעיל שם סעיף ד.

יז) יומא לז, ב. וברכות ט, ב ד"ה לק"ש.

יח) ברכות פ"א סי' י.

יט) ברכות ט, ב.

כ) במלחמות ה' ברכות ח, א.

כא) ברכות ט, ב שכתב שרק ותיקין היו סומכין גאולה לתפלה אבל אדם אחר אינו חושש לסמיכות גאולה לתפלה.

כב) שא"כ מוכח כדרכי משה ס"ק ה (שפסק כותיה בפנים) דבין גאולה לתפלה לא יברך על התפילין. וראה גם לעיל ריש ס"ט..

כג) סעיף י.

כד) סי' שכא (בשם ר' יהודה בן קלונימוס משפירא).

כה) ד"ה כתב הרוקח.

כו) ס"ק טו.

כז) ולעיל שם ס"ב.

כח) ברכות יד, ב: אמר אני ה' אלהיכם צריך לומר אמת לא אמר אני ה' אלהיכם אינו צ"ל אמת.

כט) ברכות יב, א ד"ה ושמע מינה. שו"ת ח"א סי' מו וסי' שיט.